<

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရာ၌လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆုိင္မႈကို က်င့္သံုးရာ၌လည္းေကာင္း ဥပေဒမွတစ္ဆင့္သာ ျဖစ္ရမည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ဟူသည္ ဥပေဒျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဒီမိုကေရစီ သေဘာထားစည္းမ်ဥ္းမ်ားေအာက္၌ ခ်မ္းသာသူျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွိသူျဖစ္ေစ ဥပေဒ၏အထက္၌ မရွိေပ။ အစိုးရကိုယ္ႏိႈက္သည္ပင္လွ်င္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ထင္ရာစိုင္းခြင့္မရွိေပ။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူသည္ အေျခခံသေဘာအရပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္လာသည္။

လူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒကိုလိုက္နာေသာ အေလ့အထရွိရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက ေတာင္းဆုိသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္အကန္႔အသတ္မ်ား အတြင္း၌ရွိရန္ ေတာင္းဆုိသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိပါက မင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ားျဖင့္ ပရမ္းပတာ အေနအထားသို႔ က်ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ထင္ရာစိုင္းပါက ႏုိင္ငံသည္ ပရမ္းပတာ အေနအထားသို႔ က်ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပို၍ခိုင္မာစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမိန္႔အာဏာထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျခစားမႈကင္းစင္ျခင္း၊ ဘက္မလိုက္သည့္ ထိေရာက္ေသာ တရားေရးစနစ္ရွိျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားေသာ တည္ၿငိမ္၍ မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒမ်ားရွိျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

တရားဥပေဒက ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာအရာသည္ တရားမွ်တမႈျဖစ္သည္။ လူမႈေရးရာ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားရန္ ဥပေဒအားနည္းသည့္အခါ၊ ဥပေဒမ်ားရွိေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ အားနည္းသည့္အခါ၊ ဥပေဒအတိုင္း သစၥာရွိရွိ က်င့့္သံုးမႈမရွိ သည့္အခါ တရားမွ်တမႈကို ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ တရားေရးစနစ္သည္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိပါက၊ ေက်ာသားရင္သားခြဲျခားေနပါက၊ ဆင္းရဲၿပီး နိမ့္က်သူမ်ားထက္ ခ်မ္းသာၿပီး ၾသဇာရွိသူမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးပါက၊ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွည္လ်ားၿပီး ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ ရရွိႏုိင္ရန္ခဲယဥ္းကာ ၾကန္႔ၾကာေနပါက တရားမွ်တမႈကို ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မတရားမႈမ်ားကို လံုး၀ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳႏုိင္သည့္တုိင္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိသည္ဟု ေခၚဆုိႏုိင္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ၊ မဆီေလ်ာ္ေတာ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းလ်က္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အစားထုိးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ၎အျပင္ တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ သမာဓိကို ျပည္သူအမ်ားက ယံုၾကည္ေနရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ မရွိပါက တရားဥပေဒကို လိုက္နာမႈလည္း ေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ တရားဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျခစားမႈ လံုး၀ကင္းစင္ေနရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း၌ ျခစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါက တရားဥပေဒမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အယံုအၾကည္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ တရားေရးစနစ္၌ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစဥ္အျမဲ အားထုတ္ေနရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိပါက ဒီမိုကေရစီသည္လည္း ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပရမ္းပတာ ထင္ရာစိုင္းေနၾကေသာ အေနအထားတစ္ရပ္သို႔ က်ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၉) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.