<

နိမ့္က်ေနေသာ အိုင္စီတီက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း သိသိသာသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ကာလမွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလဟုဆိုရမည့္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ခုနစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းမွာ တစ္မုဟုတ္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က သိန္းဂဏန္းရိွေနသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို က်ပ္ ၁၅၀၀ သို႔ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲလိုက္မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲမႈ လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑သည္လည္း ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး လူတိုင္းဖုန္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရိွလာသည့္ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသိပ္သည္းဆသည္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ တယ္လီေနာ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းသိပ္သည္းဆတြင္ ၁၀၅ ရခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ သို႔ သိပ္သည္းဆအညႊန္းကိန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအညႊန္းကိန္းအရ ဖုန္းသံုးစြဲမႈရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ျခင္းမွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အျခားအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက လြန္စြာနိမ့္ပါးလ်က္ရိွေနျပန္သည္။

လတ္တေလာစစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံအတြင္း ဖုန္းေအာ္ပေရတာသံုးခုျဖစ္ေသာ MPT က ဆင္းမ္ကတ္ ၂၅ သန္း၊ တယ္လီေနာက ဆင္းမ္ကတ္သန္း ၂၀ ႏွင့္ အူရီဒူးက ၁၀ သန္းဟု အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္လွ်င္ လူဦးေရသန္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္မွာ ၅၅ သန္းရိွေနၿပီဆိုသည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ ဖုန္းသိပ္သည္းမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈ အညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၇၁၊ ကုလသမဂၢ၏ eGovernment ညႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ ၁၆၉၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အိုင္စီတီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညႊန္းကိန္းတြင္ ၁၃၅၊ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ရရိွမႈညႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ ၁၃၃ သာရိွသည့္ အေျခအေနမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အဆင့္အားျဖင့္ နိမ့္ပါးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈညႊန္းကိန္းတြင္ ထိုင္းမွာ အဆင့္ ၂၆၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာအဆင့္ ၇၂၊ စင္ကာပူမွာအဆင့္ ႏွစ္၊ မေလးရွားမွာအဆင့္ ၂၄ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္မွာအဆင့္ ၆၈ ျဖစ္ကာ ကုလသမဂၢ၏ eGovernment ညႊန္းကိန္းတြင္ ထိုင္းမွာအဆင့္ ၇၇၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာအဆင့္ ၁၁၆၊ စင္ကာပူမွာအဆင့္ေလး၊ မေလးရွားမွာအဆင့္ ၆၀ နွင့္ ဗီယက္နမ္မွာအဆင့္ ၈၉ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔နည္းတူ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ICT ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညႊန္းကိန္းတြင္လည္း ထိုင္းမွာအဆင့္ ၇၈၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာအဆင့္ ၁၁၁၊ စင္ကာပူမွာအဆင့္တစ္၊ မေလးရွားမွာအဆင့္ ၃၁ နွင့္ ဗီယက္နမ္မွာအဆင့္ ၇၉ တို႔ အသီးသီးရိွေနသည္ကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ခုနစ္ႏွစ္တာအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈ မ်ားစြာတိုးတက္လာေသာ္လည္း ICT က႑တြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမရိွဘဲ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာက႑ (ICT) ကို စစ္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူပိတ္ဆို႔ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ မွန္ကန္သည့္အေျပာင္းအလဲျဖစ္မလာဟု သံုးသပ္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ၏ ICT က႑မွာလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းမရိွသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ လိုအပ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျခခံအုတ္ျမစ္အတြက္ မူေဘာင္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆုိင္ရာ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတို႔မွာ လိုအပ္ခ်က္ရိွေနသည့္အျပင္ ICT က႑တိုးတက္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈလည္းရိွေနသည္။

မၾကာမီကပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ပါ၀င္သည့္ eGovernment ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ နိစၥဓူ၀၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အစိုးရယႏၲရားတြင္ eGovernment အျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္လည္ပတ္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ နိမ့္က်ေနေသာ ICT က႑ကို အလ်င္အျမန္တိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၈) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.