ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသုံးျဖာတို႔အၾကား တတ္ႏုိင္သမွ် ပုိင္းျခားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အဂတိတရား ကင္းစင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ မ႑ိဳင္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမွာ အေရးပါေနသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ အသက္သည္လည္း အာဏာသုံးရပ္ ခြဲေ၀သုံးစြဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိႏုိင္မည့္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ ေသာ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ တရားဥပေဒမ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ မတရားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ၍ အမွန္တရား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအထဲတြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ အၾကံျပဳျခင္း၊ တုိက္တြန္းျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားက အေရးပါေနသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေမ ၁၈ ရက္မွစ၍ ျပန္လည္ က်င္းပေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုက်င္းပေနေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ယခင္အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္က က်န္ရွိခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၀ ခုႏွင့္ အသစ္ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ အဆို ၂၅ ခုႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၆၄ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ စတင္ခါစျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာႏုနယ္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ ေရာက္ရွိဖို႔ မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြကို ေက်ာ္လႊားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအၾကား ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ေတြ အားေကာင္းေစဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးရွိရင္ တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားလည္း ရွိတယ္ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စံနမူနာ က်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ခိုင္မာဖို႔အတြက္ အေျပာင္းအလဲဟာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ Process အျဖစ္ ခံယူထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပီသစြာ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိၿပီး လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါစို႔လို႔ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုက္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္ စတင္က်င္းပခ်ိန္၌ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနၿပီး ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ လူထုအၾကား ေပၚေပါက္ေနေသာ အေျခအေနမွန္မ်ားကို ေလ့လာ သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ယင္းအျပင္ လူထုအား ဖိစီးေစသည့္ မလိုလားအပ္ေသာ၊ မမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားအား လုံေလာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အသက္၀င္ ခုိင္မာေရးအတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေမလ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)