အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၌ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို တန္းတူညီမွ် ရရွိႏုိင္ရန္ အဓိကက်သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ထက္၀က္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလြန္အကြၽံ ဆင္းရဲမြဲေတေနသည့္ အေနအထား၌ ေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ကာ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရွိသည့္ ဘ၀မ်ဳိးရရွိရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေစရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ပညာေရးက အဓိက အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ ပညာေရးသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအား ၎တုိ႔ဘ၀ တုိးတက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အေထာက္အကူျပဳ႐ံုသာမက ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ မရွိပါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိႏုိင္ေရး သက္သက္ျဖင့္ မလံုေလာက္ေသးပါ။ အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရးသည္ အဓိကက်သည္။ ကမၻာေပၚ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တန္းတူညီမွ် ပညာသင္ၾကားခြင့္ ပိုမိုရရွိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ကြၽမ္းက်င္ေသာ လုပ္သားအင္အားကို တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာေရးသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအား စီးပြားေရးအရ သတ္မွတ္ထားခ်က္ တစ္ဆင့္မွ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ ျမင့္တက္သြားေစႏုိင္သည္။ ၀င္ေငြနိမ့္ပါးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား အားလံုးသည္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာခ်ိန္၌ အေျခခံ စာဖတ္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိ႐ံုျဖင့္ ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ပညာေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (EFA) ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ ပညာေရးတြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ သံုးစြဲပါက စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ၌ ၁၀ ေဒၚလာႏွင့္ ၁၅ ေဒၚလာအၾကား ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးက ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရာ၌ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားက အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးသည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အား အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး၌ အခြင့္အေရး ပိုေစ႐ံုမွ်မက ရထားသည့္ အလုပ္ကို ပို၍လံုျခံဳခိုင္ျမဲေစၿပီး လုပ္ငန္းခြင္၌ ပိုမိုအသာစီး ရရွိေစကာ လခလည္း ပို၍ေကာင္းေစသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပညာေရးသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆြဲထုတ္ေပးႏုိင္သည့္အျပင္ ဆင္းရဲတြင္းထဲသို႔ ျပန္ျပဳတ္မက်ေအာင္လည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ မူလတန္းပညာေရးမွ်ကိုသာ ရရွိထားေသာ အမ်ဳိးသမီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုပ္ခမရဘဲ အလုပ္လုပ္ေနၾကရၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာေရး ရရွိထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထဲ၌ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ေနရသူ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ ပညာေရးသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ ရွိသကဲ့သုိ႔ပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တုိက္ဖ်က္ျခင္းသည္လည္း လူတိုင္းအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ ခဲြျခား၍ မရႏိုင္ေအာင္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းတက္ေစေသာေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ ကုန္က်မည့္စရိတ္အျပင္ အလုပ္လုပ္ေပးမည့္သူ ဆံုး႐ံႈးသြားေသာေၾကာင့္ သြယ္၀ိုက္ ကုန္က်မည့္စရိတ္တုိ႔က ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ားအား ေျခာက္လွန္႔လ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမွကေလးမ်ားထက္ ေက်ာင္းမတက္ရႏုိင္ေျခ သံုးဆထက္မနည္း ပိုမိုမ်ားျပားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးတြင္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး တန္းတူရရွိႏိုင္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေမလ ၁၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ အာေဘာ္)