ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ

ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ငါးပံုတစ္ပံုသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈကို ခံေနရသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟူသည္ ျဖစ္တည္မႈတစ္ရပ္သာမက ဒိုင္ေမးရွင္းမ်ားစြာႏွင့္ ခက္ခဲနက္နဲမႈမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အစြမ္းမဲ့ျခင္းတုိ႔ကိုသာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ၏ လကၡဏာရပ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈသည္ ေရရွည္ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ယာယီလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုတ္တရက္ ဆင္းရဲမဲြေတသြားမႈကလည္း လာမည့္မ်ဳိးဆက္မ်ားကိုပါ ဆင္းရဲမဲြေတမႈအတြင္း ပိတ္မိသြားေစႏုိင္သည္။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကို နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ား၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အ၀န္းအ၀ိုင္းမ်ားကို မရွိမျဖစ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။ က်ား/မ၊ လူမ်ဳိး၊ အသက္အရြယ္၊ ေနထုိင္ရာအရပ္ (ေက်းလက္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပ) ႏွင့္၀င္ေငြရင္းျမစ္တို႔တစ္ေလွ်ာက္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ မိသားစုမ်ားအတြင္း၌ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈဒဏ္ကို ပိုမိုခံရတတ္သည္။ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း၌ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား သို႔မဟုတ္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ လူမ်ားစုအုပ္စုမ်ားထက္ လည္းေကာင္း၊ ေက်းလက္ေနသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေနသူမ်ားထက္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲမဲြေတမႈဒဏ္ကို ပိုမိုခံစားရတတ္သည္။ ေက်းလက္၌ပင္လွ်င္ ေျမယာမဲ့မ်ားသည္ ေျမအနည္းငယ္မွ် ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား သိုိ႔မဟုတ္ သီးစားလုပ္ကိုင္သူမ်ားထက္ ပိုမိုဆင္းရဲတတ္သည္။ ဆင္းရဲမဲြေတသူမ်ားအၾကား ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလြန္႐ႈပ္ေထြးသည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ျပလ်က္ရွိသည္။

လံုး၀ဆင္းရဲမဲြေတျခင္းအား အနည္းဆံုးအေျခအေနႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစံုေစျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ ပထမတစ္ခုအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ ျဖစ္ေပၚရမည္ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေျခခံျဖင့္ ျမင့္တက္လာရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈသည္ ၀င္ေငြျဖန္႔ၾကက္ပံုကို လိုက္နာလ်က္ ၀င္ေငြမညီမွ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ ဘက္မလိုက္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြသေဘာအရ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈမရွိဘဲ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အမွန္တကယ္၌ လူဦးေရတစ္ရပ္၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သည္ အျမဲတေစ ဆင္းရဲမဲြေတေနျခင္းက စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ အလားအလာမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ၀င္ေငြႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈ ကနဦးျဖန္႔ေ၀မႈပံုစံသည္လည္း စီးပြားေရးႀကီးထြားရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အလားအလာမ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ အလြန္မညီမွ်ေသာ ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈပံုစံသည္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ မလြယ္ေပ။ လက္ရွိစီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈဆုိင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအား အာမခံႏုိင္သည့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ၀င္ေငြပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားၿပီး ဆင္းရဲသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိစားသံုးမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္၀င္ေငြ ျမင့္မားလာျခင္း ႏွစ္ရပ္စလံုးမွေန၍ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔အတြက္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈတုိ႔သည္ အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္