နည္းပညာအေျချပဳ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

ကုန္လြန္ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာ တစ္ေလွ်ာက္၌ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔၏ စီးပြားေရးသည္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္အလာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္မြမ္းမံျခင္းတို႔ ေမာင္းႏွင္ေသာ စီးပြားေရးသို႔ ေရြ႕လ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ သိသိသာသာ အသြင္ေျပာင္းလာသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး၌ ၿပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ဆန္းသစ္မြမ္းမံမႈ ျပဳလုပ္ေသာ၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ နည္းပညာကို အျမင့္ဆံုး အသံုးျပဳေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စီးပြားေရးအေျခခံ တစ္ရပ္ဆီသို႔ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ အေျချပဳ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (TBED) သည္ အဆိုပါစီးပြားေရး အေျခခံကို တြန္းအားေပးႏုိင္ေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

TBED အတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ အသိပညာသစ္မ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ သုေတသန အေျခခံတစ္ရပ္၊ အသိပညာမ်ားကို ေစ်းကြက္ေရာက္ေအာင္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္တတ္ေသာ ဓေလ့တစ္ရပ္၊ စြြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ အရင္းအႏွီး ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သည့္ လုပ္သားအင္အားစုတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

သုေတသနစြမ္းရည္-တကၠသိုလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံပိုင္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ား၌ သုေတသနမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး စြမ္းရည္ကို အားေကာင္းေစရန္ အားေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ အေကာင္းဆုံးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တြဲဖက္ရန္၊ သုေတသနဌာနမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ပညာရွင္မ်ား စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ သုေတသန ရန္ပံုေငြမ်ား တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

သုေတသနကို စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း-ျမင့္မားေသာ စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားႏွင့္အတူ သုေတသနကို နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ သေဘာတရားကို သက္ေသျပႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ အႀကိဳစြန္႔ဦး လုပ္ကိုင္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးကိုက္ စမ္းသပ္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။

စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း-စြန္႔ဦး လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးပြားေစျခင္း၊ ေအာင္ျမင္စြာ ႀကီးထြားလ်က္ ကုမၸဏီမ်ား စတင္လုပ္ကိုုင္ႏိုင္ရန္ စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္အတြက္ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကို တိုးတက္ေစျခင္းတို႔ကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အရင္းအႏွီးမ်ား ရရွိႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစျခင္း-စတင္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးကို ေထာက္ပံ့ရန္ အရင္းအႏီွးမ်ား ရရွိႏုိင္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္။ TBED ဆီသို႔ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္မႈ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အခြန္အတုပ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း၊ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြမ်ား အရွိန္ရေစရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အရင္းအႏွီး ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္ ကူညီျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။

နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သည့္ လုပ္သားအင္အားစု-အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာရပ္ နယ္ပယ္မ်ားသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အားေပးျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ျဖင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သည့္ လုပ္သားအင္အားစုမ်ား ရရွိႏိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ နည္းပညာ အေျချပဳ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေရခံေျမခံမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာရန္ ေရတိုေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္