<

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဟူသည္

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည္ ေက်းလက္ေဒသ၌ ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀အရည္အေသြးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဖူလုံမႈကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ သီးျခား တည္ရွိၿပီး လူေနက်ဲပါးေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ ေျမေနရာက အလြန္အေရးႀကီးၿပီး သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကို အသုံးခ်ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚ၌ အဓိက အားျပဳေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ထုတ္လုပ္ေရး ကြန္ရက္၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာျခင္းတို႔က ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားကို ေျပာင္းလဲလာေစသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားဖြင့္ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လႊြမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာ စီးပြားေရးေမာင္းႏွင္အားမ်ားအျဖစ္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းတို႔ ေနရာ၌ အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာသည္။ ပိုမို အျမင္က်ယ္စြာျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကို အေျခခံေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မက္လုံးမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း သက္သက္ထက္ စာလွ်င္ မ်ားစြာပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ပို၍ အဓိက ထားလာၾကသည္။

ပညာေရး၊ စြန္႔ဦးလုပ္ကုိင္မႈ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံတို႔ အားလုံးသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကို ေဒသအလုိက္ ထုတ္လုပ္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္လည္း စ႐ုိက္လကၡဏာ သတ္မွတ္သည္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မ်ားစြာတူညီမႈရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အလြန္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံး၌ အသုံးျပဳေနသည့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြျဖစ္လ်က္ အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူသည့္ စကားရပ္သည္ ပင္မေရစီးျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပစီးပြားေရး စနစ္၏ အျပင္ဘက္၌ရွိေသာ ေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေပၚ၌ အဓိကထားသည္။ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအေပၚ ရည္ရြယ္သည္။ သမုိင္းတြင္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသတြင္းေန ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္သာဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မဟုတ္ပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ပို၍ပင္ ထိေရာက္ေသာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ရွိၾကသည္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ အတူ ေက်းလက္ေနဘ၀မ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ လိုအပ္သည္။ ျပင္ပမွ လူတစ္ဦး အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်းလက္ေဒသ အတြင္းရွိ အခင္းအက်င္း တည္ရွိမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာ အျခားအရာမ်ားကို နားလည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေနအထား၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ၾကရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ျပည္လုံးကြၽတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ ေက်းလက္ေန လူဦးေရသည္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ရွိသည္။ ယင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မည္မွ် အေရးပါသည္ကို သိႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.