<

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံရွိေသာ္လည္း ေဒၚလာ ၃ ဒသ မ ၇ ဘီလ်ံသာ အမွန္၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏ အမ်ားဆုံး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ က႑အလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ျဖစ္ထြန္းစ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ၎တို႔၏ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႏိုင္ငံအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေငြေၾကးထည့္၀င္မႈႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လုပ္ခမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑၊ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ား၌ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္သည္။

ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို အက်ဳိးရွိေစ႐ံုသာမက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယင္းကိုလက္ခံေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိေစသည္။ ကမၻာ၏ မည္သည့္ေနရာ၌မဆို အရင္းအႏွီးမ်ားသည္ ႀကီးထြားရန္ အေကာင္းဆံုး အလားအလာမ်ားရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထဲသို႔ စီး၀င္ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ စြန္႔စားရမႈ အနည္းဆံုးျပဳကာ အေကာင္းဆံုး အက်ဳိးအျမတ္ ျပန္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အက်ဳိးအျမတ္သက္သက္ ေစ့ေဆာ္မႈသည္ အေရာင္ကန္းေနသည့္သေဘာရွိၿပီး ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကို ဂ႐ုမစိုက္ေပ။ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ ခ႐ိုနီစနစ္ႏွင့္ လာဘ္စားမႈ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္။ အက်ဳိးရလဒ္အားျဖင့္ စမတ္အျဖစ္ဆံုး ေငြေၾကးအား ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၌ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လက္ခံေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စာရင္းအင္းႏွင့္ ဥပေဒလမ္းညႊန္ခ်က္ အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုး က်င့္သံုးမႈမ်ားကိုလည္း ရရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ နည္းနာမ်ားကိုလည္း ရရွိႏုိင္သည္။ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးမႈမ်ားကို နည္းနာယူလ်က္ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လက္ခံေသာလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုလည္း တိုးတက္ေစႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၌မဆို အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီမ်ားကိုသာ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိေစသည္။ ၎အျပင္ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ သက္ဆိုုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လက္ခံေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္ခံေသာကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေသာေၾကာင့္ ျမင့္မားေသာ အခြန္ေငြမ်ားကိုေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရရွိရန္ အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈကို ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လက္ခံရာ၌လည္းေကာင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၃) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.