ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း

လူမႈေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ပင္ကိုအရည္အခ်င္းထက္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ပါ၀င္သည့္ အုပ္စု၊ လူတန္းစား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးအစားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ဦးစားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ျခင္းအားျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း (Discrimination) ဟုေခၚသည္။ ယင္းတြင္ ၎တုိ႔ အမွန္တကယ္ ပါ၀င္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာ သက္ဆုိင္ရာအုပ္စု သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုအမ်ဳိးအစားအေပၚ အေျခခံလ်က္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုကို လူမ်ားဆက္ဆံေလ့ရွိပံုထက္ ပိုမိုဆုိးရြားေသာပံုစံျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း ပါ၀င္သည္။

ယင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာအုပ္စု၏ အေစာပိုင္းတံု႔ျပန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လွန္ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားက အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ယင္းအုပ္စုအေပၚ က်င့္သံုးသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အမွန္တကယ္ ျပဳမူမႈကို ဆက္လက္လႊမ္းမိုးသြားျခင္း၊ အျခားအုပ္စုတစ္စု အေနျဖင့္ ရရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားမွေန၍ အုပ္စု တစ္စု၌ ပါ၀င္သူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုမ်ားကို ယုတၱိရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ယုတၱိမရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ဖယ္ထုတ္လုိက္ျခင္းဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဓေလ့မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ သေဘာထားမ်ား၊ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ကမၻာ့ေနရာတုိင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားစြာတုိ႔၌ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကို အထင္ေသး႐ႈတ္ခ်သည့္ ေနရာမ်ား၌ပင္လွ်င္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈက ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ လက္ရွိသို႔မဟုတ္ အတိတ္က ခဲြျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ယူဆရသူမ်ားကို အက်ဳိးအျမတ္ ပိုမိုရရွိေစေသာ ေ၀စုမ်ား ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ အားထုတ္မႈမ်ားကိုပင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ “တန္ျပန္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း” (Reverse Discrimination) ဟု ေခၚသည္။

ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ဒႆနိကဆရာမ်ားက အက်ဳိးယုတ္ေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံ မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သေဘာထားမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဟု အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ ယင္းသည္ အၿပိဳင္တည္ရွိေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ တစ္စံုတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ခံရျခင္းအားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ထိခုိက္နစ္နာရန္ပင္ မလိုအပ္ဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ ေျမာက္သည္။ ထင္ရာျမင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ဳိ႕ျဖင့္ ၎တုိ႔အား အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမိုဆုိးရြားစြာ ျပဳမူဆက္ဆံလွ်င္ပင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေျမာက္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအား ေငြလွဴဒါန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ္လည္း လူမည္းကေလးမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေငြပမာဏကို တမင္ေလွ်ာ့၍ လွဴဒါန္းမည္ဆုိပါက ခဲြျခားဆက္ဆံခံရသူမ်ားသည္ အလွဴေငြ အက်ဳိးအျမတ္ကို ရရွိေသာ္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ျခင္းရင္းျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ တစ္စံုတစ္ဦးအား မတူကြဲျပားျခားနားသူျဖစ္သည္ဟု သိျမင္လ်က္ လူမဆန္စြာ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏွိမ္စြာ ဆက္ဆံျခင္းလုပ္ရပ္ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကုလသမဂၢ၏ ရပ္တည္ခ်က္၌  “ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ ပံုသဏၭာန္မ်ားစြာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔အားလံုး၌ ဖယ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပံုစံမ်ဳိးပါ၀င္သည္” ဟူသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ပါ၀င္သည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားသည္ ကမၻာတစ္လႊား၌ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လ်က္ရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ၊ ပဋိပကၡေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေပါင္းမ်ားစြာတို႔၌ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို အဆံုးသတ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ကမၻာေလာကႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဧၿပီ ၂၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)