ကမၻာ႔ဘဏ္၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္က စီးပြားေရးမူ၀ါဒသစ္မ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑ မဟာဗ်ဴဟာသစ္မ်ားကို အၿပီးသတ္ကာ အာဟာရႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမ်ားကို အားလံုးအတြက္ မွ်ေ၀ ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အာရွ၌ စီးပြားေရးအရ ဒိုင္းနမစ္အျဖစ္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၎၏ေနရာကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ကုန္းမႀကီးတြင္ ဧရိယာ အက်ယ္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း၌ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေသာ ေျမမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ရိတ္သိမ္းရရွိမႈႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္တုိ႔ တိုးတက္ရန္ အေရးပါသည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ၾကြယ္၀ေသာ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ား ရွိသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရးအရ ဒိုင္းနမစ္ အျဖစ္ဆံုး ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔ အၾကား၌ရွိၿပီး ေဒသအတြင္း ကုန္သြယ္ေရး အခ်က္အခ်ာေနရာႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္ အဓိက ေထာက္ပံ့သည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရႀကီးမႈေဘးဒဏ္မွေန၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို ျပန္လည္နာလန္ထူရန္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ယင္းက႑၌ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရရွည္ရွိေနသည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားက အဟန္႔အတားျဖစ္ခဲ့သည္။ ကာလလတ္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈသည္ လက္ရွိ၌ တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ် ၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တက္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ စုပံုေနၿပီး ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားသည္ အသက္ေမြးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ၾကံဳရာက်ပန္း အလုပ္မ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည္။ လူအမ်ားအျပားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မ်ဥ္းအနီး၌ ကပ္လ်က္သားရွိေနၿပီး စီးပြားေရး အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ခတ္မႈ၏ဒဏ္ကို ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။ ကမၻာ့ဘဏ္မွအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးတဲြလ်က္ မၾကာေသးမီက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စု အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းသံုးသပ္ခ်က္က ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အၾကား ဆင္းရဲမြဲေတမႈ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသံုးသပ္ခ်က္က ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ဆက္လက္၍ အေရးႀကီးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ လူ႔သက္တမ္း အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း ဒုတိယအျမင့္မားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသာ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲရၿပီး လမ္းမ်ား တည္ရွိမႈမွာလည္း ကုန္းေျမ၏ ၁၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာလွ်င္ လမ္းအလ်ား ၂၁၉ ဒသမ ၈ ကီလိုမီတာသာရွိကာ အလြန္နည္းပါးလ်က္ ရွိသည္။ မၾကာေသးမီက တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑၌ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေပးခဲ့မႈႏွင့္အတူ မိုဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ ထုိးေဖာက္မႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ႏွင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိရာမွ ယခုအခါ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရိွလာခဲ့သည္။ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ခိုင္မာသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ၀န္း က်င္တုိ႔ကို ထူေထာင္ႏုိင္မႈက ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈရရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး မွန္ကန္၍ ခိုင္မာေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္သာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဧၿပီ ၁၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)