႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ႏွင့္ လူတို႔၏အျမင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေဒတန္တကၠသိုလ္မွ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံတြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မီရွယ္စီေပါက္ဇ္သည္ မၾကာေသးမီက ႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေပါက္ဇ္သည္ မစ္၀က္စ္တန္းေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို Argo ႏွင့္ Zero Dark Thirty ဟူသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ျပသခဲ့ၿပီး မျပရေသးမီႏွင့္ ျပသၿပီးေနာက္ အစိုးရအေပၚ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေမးျမန္းကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ ထိုအခါ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ အျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာၿပီး ႏိုင္ငံ၏လားရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထြေထြသေဘာအရ အေကာင္းျမင္လာၾကသည္။

အဆိုပါ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အစိုးရကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး မိွန္ေဖ်ာ့လ်က္သာ ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဇာတ္ေကာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ Argo ၌ တုိနီမန္းဒက္ဇ္ (ဘင္အက္ဖလက္)ႏွင့္ Zero Dark Thirty ၌ မာယာ (ဂ်က္စီကာခ်က္စတိန္း) တို႔အား အလုပ္ႀကိဳးစားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားသူမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ထားသည္။ ေဒါက္တာေပါက္ဇ္က ငယ္ရြယ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ ပိုမိုခံရဖြယ္ရိွသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ထားသည္။ သူက “ပိုၿပီး ငယ္ရြယ္တဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြဟာ အသက္ပိုႀကီးတဲ့သူေတြထက္ ႐ုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကို ပိုၿပီးခံရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ေလာကအျမင္ေတြကို ပံုေဖာ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး သူတို႔အသိက ဖြံ႕ၿဖိဳးေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ သူတို႔က ႏုိင္ငံေရးအသိကုိ ေနသားက်ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔အေနနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ေတြအပါအ၀င္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အားလံုးကို ပိုၿပီးလက္ခံလြယ္တာေၾကာင့္ပါ” ဟု ဆိုသည္။

႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားတိုးတက္လာၿပီး ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းႏွင့္ ကမၻာေပၚရိွ ေနရာတိုင္း၌ လူတို႔၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ရရိွခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၾကည့္သူတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာအေပၚ တိမ္းညႊတ္သြားေစျခင္းတို႔ျဖင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈကို ပံုသြင္းသည့္ ကိရိယာမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ၎အျပင္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ား အေပၚလည္း ႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား ရိွလာသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္မ်ားကိုလည္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္အမ်ားအျပားသည္ ခ်မ္းသာေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အထက္တန္းက်က် ေနထိုင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေလ့ရိွၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္အခ်ဳိ႕သည္ ေငြေၾကး၏ အေရးပါပံုကို အလြန္အကြၽံ ေဖာ္ျပလ်က္ ၾကည့္သူတို႔အား ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴျပဳကာ ေငြေၾကးသည္သာ အေရးအႀကီးဆံုးဟူသည့္ အျမင္မ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေနာက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ခန္းစာေပးေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။

႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အျမင္အေပၚ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ရိွသကဲ့သို႔ လူ႔အဖြြဲ႕အစည္း၏ အျမင္ကလည္း ႐ုပ္ရွင္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ႐ိုက္ကူးရာ၌ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ အျမင္မ်ား လႊမ္းမိုးေနရန္ လိုအပ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ အျမင္မ်ားကို ဂ႐ုျပဳ ေရွာင္ရွားသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္