ျပႆနာရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး

သူနာျပဳမ်ား ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရိွသူမ်ား ပါ၀င္သည့္ ညိႇႏႈိင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားတကၠသိုလ္ သင္တန္းေက်ာင္းမွ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ား ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ခန္႔ထားျခင္းမျပဳရန္ ကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္၍ မတ္ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢက ဦးေဆာင္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုင္စင္မဲ့ သူနာျပဳမ်ားမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည္ကို သင္သိပါသလား” “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဟာ မလံုျခံဳေတာ့ပါဘူး” စသည့္ စာတန္းပါကတ္မ်ား၊ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ သူနာျပဳသီခ်င္းမ်ား ရြတ္ဆိုၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ သူနာျပဳတကၠသုိလ္၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္အား ေဖာက္ဖ်က္ေသာ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ားကုိ ခန္႔အပ္တာ၀န္ မေပးေစေရးကိစၥ စာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနရွိ သူနာျပဳ တကၠသုိလ္မ်ား၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္းသူနာျပဳ သားဖြားမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာဌာန၏ တရား၀င္ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ရရွိၿပီးျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားကုိသာ အၿမဲတမ္း ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္) သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားလုိင္စင္ မရွိသူမ်ားအား ခန္႔အပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း မျပဳေစရန္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္သုိ႔ ထပ္မံညႊန္ၾကား၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စသည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သူနာျပဳမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ သူနာျပဳတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢတုိ႔ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ စိတ္ေက်နပ္စရာမ်ားရွိေၾကာင္း သူနာျပဳသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္အား မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းခဲ့သလို မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္အထိ အဆင့္ဆင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သို႔ပါ၍ မည္သည့္ကိစၥရပ္တြင္မဆို ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာရပ္ေပၚ အေျခခံ၍ အေျဖရွာေျဖရွင္းရာ၌ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ျပႆနာ ေျပလည္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အေျဖရွာ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္