လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားစြာမွ ေပၚထြက္လာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ဟု ယူဆၾကသည္။ အၾကြင္းမဲ့ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္ကို  မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကမွ် အာမခံထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္သည္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပိုင္ခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႕ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခြင့္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာတြင္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေၾကညာထားမႈ ပါ၀င္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲတြင္ ၁၉၅၀ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္ (အပိုဒ္ ၉ မွ အပိုဒ္ ၁၁) ႏွင့္ ၁၉၆၆  ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္ (အပုိဒ္ ၁၈ မွ အပိုဒ္ ၂၂ )တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းပိုင္ခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႕ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခြင့္တုိ႔အား အခ်ဳိ႕ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး၊ လူမ်ဳိးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လံႈ႔ေဆာ္အၾကံျပဳျခင္းကို တားျမစ္ထားၿပီး ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးအက်ဳိးစီးပြား သို႔မဟုတ္ အမ်ား ျပည္သူ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရး၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အမိန္႔အာဏာ ထိန္းသိမ္းေရး၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးတုိ႔ အတြက္ လုိအပ္ပါက ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ (အပိုဒ္ ၂၀ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၂၁)

သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ဆႏၵျပမႈအမ်ားစု၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ အာခံမႈေျမာက္စရာလည္း အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဆႏၵျပမႈမ်ားအျပင္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ အာခံမႈ လံႈ႔ေဆာ္ပြဲမ်ားသည္ပင္လွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ေထာက္ခံမႈမ်ဳိး ပါ၀င္တတ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈတစ္ရပ္ကို တံု႔ျပန္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႐ံႈးနိမ့္သြားၿပီးေနာက္ ရာထူးစြန္႔လႊတ္ရန္ ျငင္းဆန္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ လည္းေကာင္း ယင္းသေဘာမ်ဳိး သက္၀င္ေနသည္။

လြတ္လပ္စြာစုေ၀းပိုင္ခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႕ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခြင့္တုိ႔အရ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပပုိင္ခြင့္အား အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ဟု ေခၚဆုိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ေဘာင္၀င္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ဳိးျဖစ္ရန္လိုသည္။ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားအရ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ မပါ၀င္ရန္၊ ႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားကို မထိခိုက္ရန္တုိ႔အျပင္ အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိပါးရန္တုိ႔အား ဂ႐ုျပဳရန္သာ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ေဘာင္၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္သာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(မတ္လ ၁၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)