မေအာင္ျမင္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ား

က်႐ံႈးမႈေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေနပါသလား။ တစ္ခ်ိန္လံုး က်႐ံႈးေနသည္ဟု ခံစားေနရပါသလား။ တစ္ခ်ိန္လံုး က်႐ံႈးေနျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားကို သိျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ အနာဂတ္၌ ယင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

(၁) ပ်င္းရိျခင္း - ေအာင္ျမင္ရန္ စိတ္ကူးရိွေသာ္လည္း အားထုတ္မႈ နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု မွတ္ယူေသာ္လည္း အမွန္တကယ္၌ အလုပ္ကို တကယ္မလုပ္ဘဲ အျခားသူမ်ားအား မိမိ၏အလုပ္အေၾကာင္း ရွင္းျပရန္အတြက္ ေတြးေတာရင္းသာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေနသည္။ ပ်င္းရိျခင္းကိုရပ္၍ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်င့္၀တ္တစ္ရပ္ကို စတင္ခ်မွတ္ပါ။

(၂) ဆင္ေျခမ်ားျခင္း - မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ မိမိ၏အျပစ္အနာအဆာေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း တစ္ခ်ိန္လုံး ဆင္ေျခေပးရန္သာ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ တာ၀န္ယူလိုစိတ္၊ တာ၀န္ခံလိုစိတ္ကိုေမြး၍ ဆင္ေျခေပးျခင္းကို ရပ္လိုက္ပါ။

(၃) စိတ္ကူးယဥ္လြန္းျခင္း - စိတ္ကူးယဥ္မႈက အလြန္ေကာင္းပါသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ဦးစြာစိတ္ကူးယဥ္မႈမလုပ္ဘဲ မည္သည့္အရာမွ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ စိတ္ကူးယဥ္လြန္း၍မရပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အလုပ္ကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သာ လိုအပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။ ေတြးေနျခင္းသက္သက္မွ ႐ုန္းထြက္လ်က္ ေျဖရွင္းစရာရိွသည္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လိုသည္။ အလြန္အကြၽံခ်င့္ ခ်ိန္သံုးသပ္ေနျခင္း၊ ျဖစ္လာႏုိင္သည္မ်ားကို စိတ္ကူးယဥ္ေနျခင္းတို႔ကို ရပ္လ်က္ စိတ္ကူးထားသည့္မ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။

(၄) က်႐ံႈးမည္ကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနျခင္း - ယင္းအေၾကာင္းတရားမွာ ရယ္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ က်႐ံႈးမည္ကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေသာေၾကာင့္ က်႐ံႈးခဲ့ရသည္ဆုိျခင္းမွာ သေရာ္ခ်က္ဆန္ေနသည္။ က်႐ႈံးမည္ကို စိုးရိမ္လြန္ကဲျခင္းက မိမိကိုယ္မိမိ နိမိတ္ဖတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ အမွန္တကယ္၌ က်႐ံႈးျခင္းက ဆိုးရြားေသာအရာ မဟုတ္ပါ။ သင္ခန္းစာယူတတ္ပါက က်႐ံႈးမႈသည္ အေကာင္းဆံုးဆရာ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမွ ႐ုန္းထြက္လ်က္ အလုပ္ကိုစတင္ပါ။ မိမိအေနျဖင့္ အစိုးရိမ္ဆံုးအရာကို ရွာေဖြလ်က္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။

(၅) မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အာ႐ံုမစိုက္ျခင္း - အမွန္တကယ္၌ မိမိတြင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ရိွမထားမႈကို မျမင္ဘဲ အျခားျမင္သာသည့္ တစ္စံုတစ္ရာအား ဆင္ေျခေပးတတ္သည္။ မိမိ၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ပို၍ပို၍ နီးကပ္ေစမည့္ ရည္ရြယ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ခိုင္မာေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။

(၆) မည္သို႔မည္ပံု စြန္႔လႊတ္ရမည္ကို မသိျခင္း - မေအာင္ျမင္ေသာ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာအရာမွာ မိမိကိုယ္မိမိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေစရန္ လွည့္စားျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္တစ္ရပ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွပါက မည္သည့္အခ်ိန္၌ စြန္႔လႊတ္ရမည္၊ မည္သို႔သင္ခန္းစာ ယူရမည္ဆိုသည္တို႔ကို သိရိွရန္လိုၿပီး ေနာက္ထပ္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၇) အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း - စိတ္ကူးယဥ္မႈ ဘ၀ေနထိုင္မႈ ပံုစံအတြင္း အေကာင္းစား အျမင္မ်ား၏ ဖမ္းစားခံရေသာေၾကာင့္ ေအာက္ေျခလြတ္ကာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္သည္။ အေျခခံအခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ပ်င္းရိေနၿပီး အပ်ံစားစိတ္ကူးမ်ား၌သာ အခ်ိန္ျဖဳန္းလြန္းေနတတ္သည္။ အပ်ံစား စိတ္ကူးမ်ားထဲမွ ႐ုန္းထြက္ကာ အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္မ်ားဆီသို႔ ျပန္လာပါ။ မွန္ကန္ေသာ အေျခခံမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္လိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ က်႐ံႈးမႈအား စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ခံစားေနမည့္အစား က်႐ံႈးရျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ရွာေဖြကာ ခိုင္မာေသာ အစီအစဥ္သစ္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မိမိရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ နီးကပ္သည္ထက္ နီးကပ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္