<

ခ်ိန္ညိႇလုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည့္ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈ

ကြဲျပားျခားနားသည့္ မ်ဳိးဆက္ႏွစ္ခု၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းသည္ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ားကို အသက္ပို၍ႀကီးေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္အခါ ႏုိင္ငံေရး၊ တန္ဖိုးထားပံုႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပဳအမူမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အရသာခံမႈမ်ား ကြဲျပားျခားနားေနမႈကို ရွင္းျပရန္အတြက္ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈဟူသည့္ စကားလံုးကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ သမုိင္း၏ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအားလံုးတြင္ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈက လႊမ္းမိုးေနခဲ့ၿပီး ၂၀ ရာစုႏွင့္ ၂၁ ရာစုတို႔တြင္ ယင္းမ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈအတုိင္းအတာမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ေျပာ၍ လာေတာ့သည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကြဲျပာျခားနားေနေသာ အသက္အုပ္စုမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူအသီးသီး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကို ခ်ိန္ညိႇရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြသည့္အခါ လုပ္ငန္းခြင္၌ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈသည္ အဓိကႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အသက္အရြယ္အလိုက္အုပ္စုမ်ား အေျပာင္းအလဲကို အျမဲမျပတ္ ဂ႐ုျပဳၾကရသည္။ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ၌ က်ားမကြာဟခ်က္သည္ သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သကဲ့သို႔ အသက္အရြယ္ အုပ္စုမ်ားသည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။

မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈဟူသည့္ စကားရပ္ကို ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စတင္သံုးစြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ Baby Boomer ဟု ရည္ညႊန္းေခၚဆုိေသာ ထုိစဥ္က လူငယ္မ်ဳိးဆက္သည္ ၎တုိ႔ မိဘမ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ထင္ျမင္မႈမ်ား အလြန္သိသာစြာ ကြဲျပားျခားနားေနမႈကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈ ေပၚထြန္းလာေသာေၾကာင့္ လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ ယင္းစကားလံုးကို အသက္အရြယ္အလိုက္ အုပ္စုမ်ား ပိုင္းျခားရန္အတြက္ အသံုးျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး၏ ဘ၀သက္တမ္းကို ကေလးဘ၀၊ သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္ႏွင့္ အၿငိမ္းစားယူသည့္အရြယ္ဟူ၍ သံုးပိုင္းပိုင္းျခားခဲ့သည္။ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈကို ေလ့လာရာတြင္ သိသာထင္ရွားမႈအရွိဆံုး အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ လူတစ္ဦးသည္ သူ႔မ်ဳိးဆက္၏ ပင္မလုပ္ေဆာင္ခ်က္၌ ပါ၀င္သည့္အခါ အျခားမ်ဳိးဆက္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားက သူ႔အား ဖယ္ၾကဥ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ ႀကီးျပင္းေနထုိင္ရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္  နည္းပညာဇာတိဟုေခၚဆုိသည့္ Millennial မ်ဳိးဆက္၀င္မ်ားသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အၾကား ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ နည္းပညာကို ေကာင္းစြာအသံုးျပဳျခင္းသည္ Millennial မ်ဳိးဆက္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အျခားမ်ဳိးဆက္၀င္မ်ား (ယင္းမ်ဳိးဆက္ထက္ အသက္ပိုႀကီးေသာသူမ်ား) သည္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အခါ Millennial မ်ဳိးဆက္ကို အကူအညီေတာင္းၾကရသည္။ ယင္း၌ မ်ဳိးဆက္ကို ႏႈိင္းယွဥ္သည့္အခါ နည္းပညာဗဟုသုတ အႀကီးအက်ယ္ ကြာျခားေနျခင္းသည္  မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈ၏ သက္ေသခံ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အသက္ပို၍ႀကီးေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ Millennial မ်ားကဲ့သုိ႔ နည္းပညာႏွင့္ အကြၽမ္းတ၀င္ မရွိလွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာအေပၚ အထူးျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျခားမ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ Millennial မ်ားကဲ့သို႔ ၎တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ နားလည္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

မ်ဳိးဆက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေသးသည္။ ယင္းတုိ႔ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ အဓိကအုပ္စုမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အလာ၀ါဒီမ်ား (Traditionals) Baby Boomers ၊ X မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ Millennial ဟူ၍ သိၾကသည္။  ယင္းမ်ဳိးဆက္အသီးသီးတုိ႔သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္သည့္ ကိုယ္ပုိင္၀ိေသသမ်ား ရွိၾကသည္။ အုပ္စုလိုက္သံုးစြဲသည့္ ဘာသာေဗဒ၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္သေဘာထားမ်ား၊ အေထြေထြသိမႈမ်ားႏွင့္ ဘ၀ေနထုိင္ပံုမ်ားအရလည္း မ်ဳိးဆက္မ်ားကို ပိုင္းျခားႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္၀ိေသသမ်ားျဖင့္ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ခ်ိန္ညိႇလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.