<

ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း

က်ယ္ေျပာေသာ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းသည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အဆက္မျပတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈကို မွ်ေ၀မႈ တည္ေဆာက္ရန္ မည္သည့္စီးပြားေရး၌မဆုိ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ခုိင္မာအား ေကာင္း၍ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရွိေသာ ေစ်းကြက္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေရး၌ အလြန္အေရးပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိမႈႏႈန္းမ်ား တစ္သမတ္တည္း ရွိေရးအတြက္ ၂၀၂၇ ခုႏွစ္သို႔ အေရာက္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း သန္း ၆၀၀ ဖန္တီးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ သည္ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၌ ျဖစ္ရမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၎အျပင္ အေရးေပၚ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ၾကြယ္၀မႈမ်ား မွ်ေ၀ႏုိင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းတုိ႔အတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ လုပ္သားမ်ားအား ထုတ္လုပ္မႈပိုမိုအားေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္ဆီသုိ႔ တြန္းပို႔ေပးသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီအဆင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို တုိးတက္ေစၿပီး ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားဆီသို႔ လုပ္သားမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားမႈကို တြန္းပို႔သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္မႈမရွိဘဲ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈဆီသို႔ ဦးတည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္တုိ႔အတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ထြန္းရန္လိုအပ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဆီသုိ႔ တုိးတက္သြားရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား နိမ့္ပါးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား တစ္စတစ္စ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလိုအပ္ၿပီး ေရတုိကာလအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ေလ့လာခ်က္ႏွစ္ရပ္က ေရတို႐ိုက္ခက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈေထာင့္သစ္မ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ လုပ္သားေစ်းကြက္၏ ေရတိုအေရြ႕မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ ပ်က္စီးသြားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားထက္ ဖန္တီးလိုက္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမိုျခင္းျဖင့္ ေယဘုယ် သေဘာတုိင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ညိႇယူရသည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စုစု ေပါင္းအေၾကာင္းခ်င္းရာ$ ျမင့္တက္လာျခင္းတစ္ရပ္အေပၚ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အားမေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈက ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးက်ေလ့ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားက ေမာင္းႏွင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လုပ္သားမ်ားအား ထုတ္လႊင့္မႈ စြမ္းအားနိမ့္ပါးမႈႏွင့္ အရည္အေသြးနိမ့္ပါးေသာ အလုပ္အကိုင္မွေန၍ ထုတ္လႊင့္မႈစြမ္းအား ပိုမိုျမင့္မားေသာ၊ အရည္အေသြး ပိုမိုျမင့္မားေသာ၊ လုပ္ခပိုမိုျမင့္မားေသာ  အလုပ္ အကိုင္မ်ားဆီသို႔ အသြင္ေျပာင္းေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားလိုေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

January 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.