<

လူထုအမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားသည့္ အေျပာင္းအလဲ

NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည့္အတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးဘဟိန္းတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ရာထူးမ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔စာတစ္ရပ္ကို သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕လည္း ရာထူးမ်ားမွ အနားေပးရန္ရိွသည့္ သတင္းမ်ား ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားတြင္ ဆက္လက္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္ တခ်ဳိ႕မွာ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ထားၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ NLD အစိုးရ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၎တို႔၏ အေျပာင္းအလဲမ်ား မည္သို႔ျဖစ္မည္လဲ ဆိုသည္ကို ပိုမို စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း လူထုအၾကား ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ားသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕ အေျပာင္းအလဲတြင္ ပါ၀င္လာျခင္း မရိွသည့္အေပၚ အားမလိုအားမရျဖစ္ကာ အေျပာင္းအလဲအေပၚ ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း လက္ရိွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕မွာ အဂတိကင္းရွင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား နာမည္ဆိုး မရိွသည့္အတြက္ အံ့အားသင့္ရေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရိွေနျပန္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္တြင္ အသစ္ေရာက္လာၾကမည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ NLD အစိုးရ၏ ေျပာင္းလဲမႈကို လူထုအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ၾကေပလိမ့္မည္။ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလသို႔ ေရာက္ရိွလာသည့္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈ မရိွျခင္းအေပၚ လူထုအေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္စံုမွ ျပည္သူမ်ား၏ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္မႈကို ခံေနရသည္။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရလဒ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျခံဳငံုေျပာပါက ယခင္ႏွစ္ထက္ တိုးတက္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕တိုးတက္မႈမွာ ထင္သည္ထက္ မ်ားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎၏ေျပာၾကားမႈတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ထင္တာထက္ ျမန္ဆန္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေျပာထားသည္မ်ား ရိွသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ က်ပ္တည္းမႈမ်ား ရိွေနသည့္အေပၚ ညည္းတြားမႈမ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ျပတ္သားမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ျပည္သူအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိ၍ ေ၀ဖန္ေနၾကသည္ကိုလည္း မျငင္းသာေပ။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ လူထု၏အသံကို နားေထာင္ကာ မွန္ကန္သည့္ လူအေျပာင္းအလဲႏွင့္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။
ေအာက္ေျခလူထု၏ အေျခအေနမွန္ကို ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ က႑အသီးသီးမွ (Key Performance Indicators) KPI မ်ားျဖင့္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ႏုိင္ျခင္း မရိွပါက မွန္ကန္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရန္ မလြယ္သည့္အျပင္ အေျပာင္းအလဲသည္လည္း ျပည္သူ႔အတြက္ အခ်ည္းအႏွီးပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။

“လူကို မၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုသာ ၾကည့္ပါ” ဆိုသည့္ မဲဆြယ္ကမ္ပိန္းမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အတြက္ ထိေရာက္သည့္ လံႈ႔ေဆာ္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံကို တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ အခါတြင္မူ လူေရာမူပါ အမွားအယြင္း မရိွေစရန္ အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးခန္႔ ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မွန္ကန္သည့္ လူေရြးခ်ယ္မႈ၊ ထိေရာက္သည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္မႈ တို႔သာလွ်င္ လူထုအမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားသည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.