<

ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း

သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္၊ ကုန္သြယ္ေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို စီမံရန္ ထိေရာက္ကြၽမ္းက်င္ေသာ၊ ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ အဂတိ လုိက္စားျခင္းႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားျခင္းတုိ႔သည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားမွ ေသြဖည္သြားေစတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားမ၀င္ေသာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေအာက္ေျခမွ လႈိက္စားတတ္ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၾကြယ္၀မႈကို အခ်ည္းႏွီး ျဖဳန္းတီးပစ္ကာ လူမႈေရး ယုံၾကည္အားကိုးမႈမ်ားကို ပ်က္ျပားသြားေစသည္။

ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္အရ ႏုိင္ငံတကာ၌ လက္ရွိေခတ္စားၿပီး အႀကီးအက်ယ္ က်င့္သုံးလာေနသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈမွ ဖယ္ခြာျခင္းတြင္ အစိတ္အပုိင္း ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။  ယင္းတို႔မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔၏ ေဒသဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လုပ္ေပးရမည့္ အရာမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အခန္းက႑သည္ ျမင့္တက္၍ လာေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြင္းသို႔ ထည့္၀င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။

တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းမွာမူ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရန္ သို႔မဟုတ္ မွ်တမွန္ကန္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းရန္ တာ၀န္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုိမိုႏွစ္သက္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား တိုးတက္လာျခင္းသည္ သေဘာတရားအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈမွ ဖယ္ခြာျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ တစ္စုံတစ္ရာ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္ဟု ခံယူထားျခင္း မရွိပါက အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္ရာတို႔ကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု အာမခံခ်က္ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေဒသဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေတြ႕ျမင္ရ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း၏ အားအေကာင္းဆုံး ပုံစံတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းအား အတည္ျပဳမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက ေအာင္ျမင္သည္ဟု သက္ေသျပႏုိင္ရန္မွာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားက ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းကို အသုံးျပဳႏုိင္မႈအေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။

ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတို႔တြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ခံႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ထိေရာက္သည့္စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား ပို၍ခုိင္မာလာေစသည္။ တာ၀န္ခံႏုိင္စြမ္းရွိေသာ အဆုိပါစနစ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအေပၚ ပို၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ဖိအားသက္ေရာက္ေစၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာျခင္းျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းသည္ ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာေစျခင္းျဖင့္ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏုိင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.