<

ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူျခင္း

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘ေျမသိမ္းျခင္း’ (Land Grabbing) ဟူသည့္စကားလံုးသည္ ကမၻာတစ္လႊား၌ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကား၍လာသည္။ ယင္းစကားလံုးမွာ ပမာဏ က်ယ္ေျပာေသာ ေျမယာမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားက အပိုင္စီးျခင္းျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေရရွည္ကာလအတြက္ ငွားယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အစိုးရတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အညိဳေရာင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေခတ္သစ္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံမ်ားအၾကား လူေနထိုင္ျခင္း မရိွေသာ ေနရာမ်ား၌ ေျမယာမ်ား အပိုင္စီးမႈကို ျပဳလုပ္တတ္သည္။

ရာစုႏွစ္မ်ားခ်ီလ်က္ ရိွေနခဲ့သည့္ တရားမွ်တမႈမရိွေသာ ေျမယာခြဲေ၀မႈျပႆနာကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ အဓိကအခ်က္မွာ ႐ိုးရွင္းေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ယင္းမွာ  ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ ေရရယူသုံးစြဲမႈအပါအ၀င္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံမ်ားကို လံုျခံဳေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ မိသားစုလယ္ေျမမ်ားအား မိိမိတို႔ကိုယ္တိုင္၏ အနာဂတ္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ျဖစ္သည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈက႑သည္ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားထက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လြန္စြာနည္းပါးလွသည္။ Google Maps အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေခတ္၌ပင္ ကမၻာ့ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈသည္ မ်ားစြာလိုအပ္ခ်က္ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္း၌ သမိုင္းသည္ အဓိက,က႑မွာ ပါ၀င္ေနသည္။ လူမႈေရးစနစ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္ အလြန္ကာလ၊ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/ မ ဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး တို႔အျပင္ စစ္ပြဲ၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရမႈမ်ားတို႔သည္ ျမင္သာထင္သာရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိပင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပါ၀ါကို ကမၻာ့ေနရာအားလံုးရိွ တရား႐ံုးမ်ားက အာမ,မခံႏိုင္ေသးေပ။  ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရႏွစ္ရပ္စလံုးက ေျမယာမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သိမ္းယူမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ၾကသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမယာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ အစိုးရမ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္  Land Matrix က ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ဥပမာအားျဖင့္ အာဖရိကတိုက္ရိွ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေသာ ေျမယာမ်ား ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပိုင္ရွင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ စုစုေပါင္း၏ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရိွေၾကာင္း၊ ေျမယာမ်ား အႀကီးမားဆံုး သိမ္းယူမႈမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အအံုအားနည္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း၊ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရအတြင္း ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈႏွင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ အခ်ဳိးအစားသည္ အလြန္ျမင့္မားေၾကာင္း (ဥပမာအားျဖင့္ ဒီအာကြန္ဂို၊ ဆူဒန္၊ မိုဇန္ဘစ္၊ အီသီယိုးပီးယားႏွင့္ ဆီယာရာလီယြန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း) ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာမ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ သိမ္းယူမႈမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေဆာက္အအံု အားနည္းေၾကာင္း ျပသရာေရာက္သည့္အျပင္ လူအခ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈႏွင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

January 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.