ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းျခင္း

အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ကုိးလတာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား တုိးတက္ျမင့္မားေရးတုိ႔အတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္သစ္တြင္လည္း ယင္းမူ၀ါဒမ်ား ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာရပ္မ်ားလည္း ရွိေနရာ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္၊ အဆင့္အလုိက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနသည္။ ထုိ႔အတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိေနသည္။

လတ္တေလာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ က်င္းပရမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ တြင္ စတင္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ပထမဦးဆုံးအျဖစ္ ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္ အထိ သုံးရက္တာမွ် ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးအလိုက္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္ေသာ သီးျခားလကၡဏာရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးခ်င္းစီအလိုက္ ခံစားသင့္ ခံစားထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးရန္  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေလာ္ခီးလာေဒသရွိ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေ၀းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၁၁ တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။

သုိ႔ပါ၍ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္၊ အဆင့္အလုိက္ လုိအပ္ေသာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္