တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ လိုအပ္ေနေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ကိစၥမ်ားကိုသာ အဓိကထားတတ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းအလုပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားရာလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အႀကီးအက်ယ္ လ်စ္လ်ဴျပဳထားတတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္၌ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေကာင္းမြန္မႈက လူေပါင္းမ်ားစြာကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္တုိးတက္မႈ ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းမရွိေသးေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအေပၚ၌သာ လံုး၀မွီခိုေနရသည္။ အမ်ားျပည္သူူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၌  အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနျခင္းသည္ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ေရြးခ်ယ္မႈတုိ႔အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်ိန္မီရရွိႏုိင္မႈတို႔အေပၚ၌ မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈ အႀကီးအက်ယ္ရွိေနသည္။ ကားလမ္းမ်ားကိုသာ အဓိကအားျပဳေနရသည့္ ျမန္မာကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္က်င္းမ်ား၊ ခ်ဳိင့္ခြက္မ်ားႏွင့္ ကားလမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ တံတားမ်ားကိုလည္းေကာင္း ျပဳျပင္ႏုိင္ရန္မွာ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည္။ လူတုိင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ကြာဟခ်က္ႀကီးမားေသာ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ထိန္းညိႇရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းက လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေအာက္အအံုကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ လူမႈေရးမညီမွ်မႈ အေနအထားမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္သည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္ မိသားစုတစ္စု၏ အသံုးစရိတ္ထဲ၌ ႀကီးမားေသာ ပမာဏအျဖစ္လည္း ပါ၀င္ေနသည္။ ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းမရွိပါက မည္သူမဆုိ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ကို မသံုးမျဖစ္ သံုးၾကရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း၌ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ပ်က္ကြက္ပါက အမ်ားျပည္သူတုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ဆံုး႐ံႈးရေစႏုိင္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးပိုမိုကုန္က်ရသည္သာမက မလိုအပ္ဘဲ အဖုိးတန္သည့္အခ်ိန္မ်ားလည္း ဆံုး႐ံႈးၾကရသည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခရီးလမ္းပန္းေကာင္းမြန္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျပည္သူမ်ားသည္ လမ္းေပၚ၌သာ အခ်ိန္ကုန္လ်က္ အလုပ္ လုပ္ရမည့္အခ်ိန္မ်ား ဆံုး႐ံႈးၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူလတ္တန္းလႊာမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေပၚ၌သာ မွီခိုေနရသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ လမ္းမ်ားေပၚ၌သာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေနရျခင္းက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ခြင္မ်ားသို႔ စိတ္ဖိစီးမႈမရွိရဘဲ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ တုိးတက္လာရန္လိုသည္။

ျပည္သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊ မိသားစု အသံုးစရိတ္၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ပါ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးက လြန္စြာအေရးပါေသာေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုတစ္ရပ္လံုး ယခုထက္မ်ားစြာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာ ရန္လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)