ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္

ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ (Soft Power) ဟူသည္ ဟားဗက္တကၠသိုလ္မွ ဂ်ဳိးဆက္ႏိုင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ သေဘာတရားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အတင္းအက်ပ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ လုပ္မႈျဖစ္သည့္ ပါ၀ါအမာထည္ (Hard Power) ကို မသံုးဘဲ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပိုက္ဆံေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အင္အားသံုးျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ကာ ဇာတ္သြင္းႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းကိုေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ဟူသည္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ ဦးစားေပးအႀကိဳက္ကို ပံုသြင္းႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္၏ လကၡဏာရပ္အျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္မႈမရွိျခင္းဟု သတ္မွတ္ၿပီး ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ အရာမ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးစံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒတို႔ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကို ၾသဇာႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းသို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းပါးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္းတို႔ အတြက္လည္း အသံုးျပဳသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္းက ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အေကာင္းဆံုး၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈဟာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမဟုတ္ဘူး” ဟု ရွင္းျပခဲ့ၿပီး အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေခတ္အတြင္း “ယံုၾကည္ႏုိင္စြမ္းဟာ အရွားပါးဆံုး ရင္းျမစ္ျဖစ္တယ္” ဟု ထပ္မံရွင္းျပခဲ့သည္။

ဂ်ဳိးဆက္ႏုိင္းက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ Bound to Lead း The Changing Nature of American Power စာအုပ္တြင္ ဤေ၀ါဟာရကို စတင္တီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္၌ သူက“ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက သူလုပ္ခ်င္တဲ့အရာေတြကို တျခားႏုိင္ငံေတြ လုပ္ခ်င္လာေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ေဖ်ာင္းဖ်တ့ဲပါ၀ါ ဒါမွမဟုတ္ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္လို႔ ေခၚဆိုႏုိင္တယ္။ သူလုပ္ခ်င္တဲ့အရာေတြကို လုပ္ေအာင္ တျခားႏုိင္ငံေတြကို အတင္းအက်ပ္ အမိန္႔ေပးတဲ့ အမိန္႔ေပးပါ၀ါ ဒါမွမဟုတ္ ပါ၀ါအမာထည္နဲ႔ ကြဲျပားျခားနားတယ္” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဂ်ဳိးဆက္ႏုိင္းသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္  Soft Power း The Means to Success in World Politics စာအုပ္၌ ယင္းသေဘာတရားကို ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစခ့ဲသည္။ ယခုအခါ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကို ႏုိင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ သံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲလာၾကသည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ ေရာဘတ္ဂိတ္က အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ သံတမန္ေရး၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားအကူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈတို႔ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈကို သိသိသာသာျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္၏ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ကို ႀကီးထြားေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရွီက်င္ပင္းက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဟူက်င္ေတာင္ထံမွ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းရယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ဆိုရွယ္လစ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ စူပါပါ၀ါအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္” ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရွီက်င္ပင္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္ကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္တယ္” ဟု ေၾကညာကာ ယင္းစကားလံုးကို တိုက္႐ိုက္သံုးစြဲခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ ၾသဇာရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာရန္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ပါ၀ါအေပ်ာ့ထည္အား တိုးတက္ႀကီးထြားေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ သာျဖစ္ပါေၾကာင္း  The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)