ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခရီးဆက္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအား လႊမ္းမိုးထားသည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိတ္သုဥ္း၍ ယံုၾကည္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ဘ၀ခရီးလမ္းမွ ေသြဖည္သြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္။  လူသားတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အေနအထားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကို မိမိ၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အုတ္ခ်ပ္မ်ားအျဖစ္ သေဘာထားကာ ဘ၀၌ အတက္အက်မ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားအျဖစ္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္ဟုသာ မွတ္ယူသင့္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔အေနျဖင့္ လာမည့္ျပႆနာမ်ားအား ပို၍အားေကာင္းစြာႏွင့္ ပို၍နားလည္မႈရွိစြာ ရင္ဆုိင္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွင္သန္ရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ခိုင္မာရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။

၂၁ ရာစု ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ား၏ အရွိန္မွာ လ်င္ျမန္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႔၏ ဘ၀လိုအပ္ခ်က္ အဖံုဖံုမွာလည္း အမ်ဳိးအမည္စံုလင္လွသည္။ ထို႔ျပင္ အေျပာင္းအလဲတိုင္း၏ သက္ေရာက္မႈ အဆိုးအေကာင္းမ်ားၾကား ရွင္သန္ရပ္တည္ ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ေနရာေဒသအလိုက္၊ လူမ်ဳိးဘာသာအလိုက္ မတူညီမႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၇ တြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး၌ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံအလိုက္ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရႏုိင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရိွေနသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေခတ္စနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွ ႐ုန္းထရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈ၀န္းက်င္သည္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဂ်ီဒီပီကို အမွီျပဳကာ Purchasing Power Parity ကို အေျခခံသည့္ Global Finance Magazine မွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္အား တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ထား ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး အဆင့္ ၅၅ အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံစီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေစမႈမွသည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရိွေစျခင္းျဖင့္ အဓိကအက်ဆံုး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ အေျခခံအက်ဆံုး ေယဘုယ် သေဘာတရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ မ်ားစြာေသာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နိစၥဓူ၀မလြဲမေသြ ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ လူမႈဘ၀မ်ားအား ျပည့္စံုေခ်ာင္လည္ခြင့္၊ လုပ္အားႏွင့္ ခံစားခြင့္ထိုက္တန္မႈတို႔ အပါအ၀င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေစလိုျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေစလိုျခင္း၊ အခက္အခဲဒုကၡ အသီးသီးမွ ကင္းလြတ္ေစလိုျခင္း၊ မတရားမႈမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ တရားမွ်တမႈမ်ား အဓြန္႔ရွည္ေရးစသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရိွေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးစနစ္ခိုင္မာမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပိုမိုရွင္သန္ အသက္၀င္လာေစေရးႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာေစေရးမွာ အဓိကပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္