ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းဟူသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေနအထားအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ပုံသဏၭာန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား ျခားနားေသာ္လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဟု နားလည္အပ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၌ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမ်ားအၾကား အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈ၊ ခြင့္လႊတ္မႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာမႈတို႔ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အလြန္နီးနီးစပ္စပ္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕က ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အဆုံးစြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ဟုသာ ႐ႈျမင္ၾကသည္။

တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွသည္ အုပ္စုငယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းအထိ၊ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း ေကာ္မရွင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအထိ အလြန္ကြဲျပားျခားနားသည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း အဓိပၸာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈပ္ေထြးမႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕က လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၌ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းမွေန၍ ခြဲျခား႐ႈျမင္ၾကရန္ အၾကံျပဳတတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကြဲျပားျခားနားေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ထည့္သြင္းႏုိင္ၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားအျမင္မ်ားကို  ျဖည့္စြက္ႏုိင္သည္။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းကို ထက္ေအာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားက အဆင့္ျမင့္ရာထူးအဆင့္မ်ား ျဖစ္ရန္ ဦးတည္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၌ ျဖစ္တည္လ်က္ အမွန္အတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ၀န္ခံျခင္း၊ ေတာင္းပန္ျခင္း၊ တရားဥပေဒအတုိင္း ထုိက္သင့္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ခံယူျခင္းႏွင့္ မတရားမႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေအာင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳျခင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္  ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈကို ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ၀န္းက်င္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းသည္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအၾကား ေဒါသမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ မရွိေစရန္  လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ားအလုိက္ ရွိေနသည့္ အတိတ္က နာၾကည္းခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိကအာ႐ုံျပဳသည့္ ေအာက္မွအထက္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။ ယင္းကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစဥ္အလာပုံစံမ်ားႏွင့္ အျခား ျပန္လည္ကုစားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္သာမက ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ႐ုိက္သြင္းခံထားရသည့္ မေကာင္းေသာ အျမင္မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ တုိက္႐ုိက္ရည္ရြယ္သည့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာ၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ စာေပတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဖန္တီးမႈနယ္ပယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၌ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရရွည္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းကာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္