<

ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံမ်ားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းတို႔သည္ အ႐ိုးရွင္းပုံစံမွ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေသာပုံစံအထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံမ်ားကို အခြင့္အာဏာကို အသုံးျပဳပုံ၊ ေခါင္းေဆာင္က အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနပုံံ၊ မိမိလက္ေအာက္၌ရွိသူမ်ား၏ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ အင္အားမ်ားကို အသုံးျပဳပုံႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ဆက္ဆံပုံတို႔ျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

အာဏာရွင္ပုံစံ – ေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာသည္ အာဏာရွင္တစ္ဦးကဲ့သို႔ေသာ ပုံစံကိုအသုံးျပဳသည္။ သူသည္ ဘာကို၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လိုလုပ္မည္ မွန္သမွ်ကိုလည္းေကာင္း၊ မည္သူတို႔အား လုပ္ေစမည္ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း အစရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို သူတစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္ ခ်မွတ္သည္။ သူ၏ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းမလုိက္သည့္ ေနာက္လုိက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာစီးစြာ အၿငိမ္းစားယူေစျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္။

အာဏာျပပုံစံ – အာဏာရွင္ပုံစံ၏ သေဘာသဘာ၀သည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အာဏာျပသည့္ပုံစံကို ေရြးခ်ယ္လာၾကသည္။ အာဏာျပသည့္ပုံစံ၌ ေခါင္းေဆာင္သည္ အျခားသူမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲလွသည္။ မိမိသည္သာ အရည္အခ်င္းအရွိဆုံးႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳအရွိဆုံးဟု ခံယူသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိ၏အျမင္မ်ားသည္သာ အခုိင္မာဆုံးဟု ယူဆလ်က္ အျခားသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိမိႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ယုံၾကည္မႈနည္းပါးသည္။ ၎တို႔ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေလ့မရွိဘဲ အလြယ္တကူ ထိုးႏွက္ေ၀ဖန္ေလ့ရွိသည္။ မိမိ၏အက်ဳိးအတြက္သာ ေရွး႐ႈလ်က္သာ အျခားသူမ်ားကို အသုံးခ်ေလ့ရွိသည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ၏ အႀကီးမားဆုံးအားနည္းခ်က္မွာ အျခားသူမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အၾကံျပဳပုံစံ – ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံသည္ အျခားသူမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးမ်ားအေပၚ အဓိကအားျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာသည္ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္အာဏာကို ဆုပ္ကုိင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းပုံစံကို က်င့္သုံးသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔၌ အျခားသူမ်ားကို ပါ၀င္ခြင့္ေပးၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္မီ မတူကြဲျပားသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအားလုံးကို ခ်ိန္ဆေလ့ရိွေသာ္လည္း ဗီတိုအာဏာကို ကုိင္စြဲထားဆဲျဖစ္သည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ပုံစံ – ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား မသက္မသာျဖစ္ရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ပုံစံျဖစ္သည္။ အားလုံးမဟုတ္ေသာ္လည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအမ်ားစုကို မိမိ၏အဖြဲ႕ကို အပ္ႏွင္းထားသည့္ပုံစံျဖစ္သည္။ မန္ေနဂ်ာသည္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သာရွိသည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စိတ္ကူးမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္၏စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အညီအမွ်အေရးပါသည္။ လူတုိင္း၏ ထည့္၀င္မႈမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အားလုံးပါ၀င္လာေအာင္ အသင္းကို လႈံ႔ေဆာ္သူသာျဖစ္သည္။ ေဘာလုံးအသင္းကဲ့သို႔ဆိုရလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္သည္ နည္းျပကစားသမားျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၏စိတ္ကူးမ်ားကို မိမိကိုယ္ပုိင္စိတ္ကူးမ်ားထက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုလက္ခံမႈျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ မိမိအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေအာင္ ဆန္းသစ္မြမ္းမံမႈရွိေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးမႈအေပၚ၌သာ အဓိကအားျပဳသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အခ်ိန္အခါ၊ ေနရာ၊ အေျခအေန၊ မိမိ၏အင္အားအစရွိသည္တို႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံကို က်င့္သုံးႏုိင္ၾကပါေစဟု The Daily Eleven သတင္းစာက ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.