<

ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အေရးပါသည့္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အဓိက အခ်က္အခ်ာက်ဆဲျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္၏ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲမ်ားႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အဘက္ဘက္မွ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားျပားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပကုိ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပုိမုိသတိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကုိ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သမုိင္း၀င္ အေဆာက္အအုံ စာရင္း၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းအပါအ၀င္ ေစ်းအခ်ဳိ႕အား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အခ်က္ ပါ၀င္ေနသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရသုံးမွန္းေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သမုိင္း၀င္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း အပါအ၀င္ သိမ္ႀကီးေစ်း၊ အင္းစိန္ေစ်းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ေစ်းေဟာင္းေလးခုကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲဲ႕ (YHT) ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ ၁၆ ခုေျမာက္ အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္ထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းကုိ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရာ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

၎အျပင္ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ လ်ာထားေရးဆြဲခဲ့ေသာ ရေငြသုံးေငြစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ရေငြထက္ ပုိမုိသုံးစြဲေငြမွာ ၃၇,၁၀၉ ဒသမ ၆၁၆ သန္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေငြမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ျဖည့္စြက္ေပးခဲ့ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၀,၈၄၇ ဒသမ ၆၇ က်ပ္သန္းအျပင္ ၁၆,၂၆၁ ဒသမ ၉၄ က်ပ္သန္း ပုိမုိသုံးစြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာပါ လ်ာထားေငြစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာနႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအုံ) ဌာနအေနျဖင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္လ်ာထားခ်က္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းမွ အေဆာက္အအုံ ၁၄ လုံး ႏွင့္ သိမ္ႀကီးေစ်း B ႐ုံ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေစ်းသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးရွိသည့္ ေစ်းမ်ားအား တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း အၾကံျပဳထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္စဥ္ မုိးတြင္းကာလတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျပႆနာမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လူတန္းစားအသီးသီး ေန႔စဥ္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာမ်ား၊ ကားပါကင္ အခက္အခဲမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အဓိကေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပုိမုိဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ အမွန္တကယ္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ တည္ေဆာက္ထားၾကေသာ ေစ်း၀ယ္စင္တာႀကီးမ်ား ေနရာအႏွံ႔ေပါမ်ားစြာ တည္ရွိလာမႈေၾကာင့္ ေစ်းႀကီးမ်ား၏ အေရးပါမႈမွာ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားမဟုတ္ပါ။ အခြန္ထမ္းျပည္သူတုိ႔ထံမွ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခြန္ေငြမ်ားအား ျပည္သူတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပုိမုိလုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပး သုံးစြဲသင့္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအတြက္ အေရးပါသည့္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ား၌ စနစ္တက် သုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

December 15, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.