<

ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းျခင္း

လယ္ယာက႑တြင္ လုပ္သားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား က်ဆင္းေနကာ ေျမယာ အရည္အေသြးလည္း က်ဆင္းေနသည္။ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ လုပ္သားရွားပါးျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္း၊ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္း တြက္ေခ်မကုိက္ျခင္း၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ား ရွိေနျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ဆင္းရဲတြင္းသို႔ တြန္းခ်ေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းရန္၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေစရန္၊ ထုိက္တန္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အပါအ၀င္ လယ္သိမ္းခံ၊ လယ္ယာမဲ့မ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံ စား၀တ္ေနေရး ဘ၀ႀကီးတစ္ခုလုံး ထိခုိက္ပ်က္စီးႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ မည္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေစကာမူ စီးပြားေရး မေရမရာ မေသခ်ာမႈမ်ားျဖစ္ေနသည့္ လယ္ယာေျမက႑တြင္ အစိုးရမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒကို အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေခ်းေငြမူ၀ါဒ ျပင္ဆင္ျခင္းစသည္တို႔ကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ယင္းအျပင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ ေတာင္သူမ်ားအား ႏွစ္အလုိက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကို လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ထည့္သြင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေဆြးေႏြးထားဖူးသည္။

ယခုအခါတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ ေျမကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ေျဖရွင္းရန္က်န္သည့္ အမႈႏွင့္ အသစ္ထပ္မံေရာက္ရွိလာသည့္ တုိင္ၾကားစာအမႈ စုစုေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမႈ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမႈေပါင္း ၉၉၀၀ ေက်ာ္မွာ စိစစ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိေကာ္မတီမွ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟုိ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေျမကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ (က) သိမ္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒ (၅) ရပ္၊ (ခ) တပ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒ (၃) ရပ္၊ (ဂ) စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား သက္ဆုိင္သူလက္၀ယ္ အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၈) ရပ္၊ (ဃ) သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္ (၆) ခ်က္၊ (င) စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိသည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္ (၇) ခ်က္၊ (စ) စြန္႔လႊတ္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္ (၅) ခ်က္၊ (ဆ) ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မွ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ (၁၅) ခ်က္ႏွင့္ (ဇ) စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား၊ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၈) ရပ္ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ပါ၍ ေခတ္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား အပါအ၀င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ား၊ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး နစ္နာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသာ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္ေလးစားရသည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားရာ အေျခအေနမွန္မ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

December 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.