<

ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း

မီဒီယာအသစ္မ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာမီဒီယာမ်ား ႏွစ္ရက္စလုံးက လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပုံမ်ားအား ေျပာင္ေျမာက္စြာေပးႏုိင္ၾကသည္။ ယင္းမီဒီယာပုံစံမ်ားအားလုံးတြင္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကိုေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမ်ားမပါဘဲ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးကို ေကာင္းမြန္ေစသည့္အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆိုးရြားေစသည့္အရာမ်ားက အဘယ္နည္း။ LinkedIn၊ Facebook၊ Twitter ကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာအသစ္မ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၊ အြန္လုိင္းေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အသံမက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ စာပို႔ေမးလ္မ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာစတစ္ကာမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ဒီဂ်စ္တယ္ၾကားခံယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သည့္မီဒီယာမ်ဳိး၌မဆို မက္ေဆ့ခ်္ေပးရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးသည့္အရာမ်ားမွာ C ငါးလုံးဟုေခၚေသာ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာ/ အေျခအေန (Context)၊ ပါ၀င္သည့္စာသား (Contact)၊ ရွင္းလင္းမႈ (Clarity)၊ အေရာင္ (Color) ႏွင့္ သယ္ေဆာင္ေပးသည့္အရာ (Carrier) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

Context – အဘယ္ေၾကာင့္ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ရသနည္းဟူသည္ႏွင့္ ၀န္းရံထားေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၊ အေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တို႔က အဘယ္နည္းဟူသည္တို႔သည္ Context မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မက္ေဆ့ခ်္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုရင္းကို တန္းတန္းမတ္မတ္ရွင္းျပမႈက အေရးႀကီးသည္။ ပထမဆုံးေနရာ၌ ၎တို႔အေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆက္ဆံဆက္သြယ္မႈအား လက္ခံရရွိသနည္းဟူသည့္အခ်က္ကို နားမလည္မခ်င္း လက္ခံရရွိသူအမ်ားစုသည္ ေရွ႕သို႔ဆက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

Contact – မက္ေဆ့ခ်္ကား အဘယ္နည္း၊ ယင္းကို အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခံစားမႈမ်ား၌ မည္သည့္အရာကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသနည္းႏွင့္ ဖတ္႐ႈသူဘက္မွ ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္မႈရရွိေအာင္ ႏိႈးေဆာ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည္မွာ အဘယ္နည္းဟူသည္တို႔ျဖစ္သည္။ Contact ကိုမလိုအပ္ေသာ၊ အပိုျဖည့္စြက္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမပါဘဲ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပရိသတ္ထံသို႔ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ထိေရာက္စြာ ျဖန္႔ေ၀ရမည္ျဖစ္သည္။

Clarity – မက္ေဆ့ခ်္ကို ႐ႈပ္ေထြးမေနေအာင္ႏွင့္ နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ေရးသားေျပာဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ခံသူအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား အလိုရွိလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးသည္ အေရးအသားျဖစ္ေစ၊ အသံျဖစ္ေစ၊ အျမင္ဆုိင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ေစ လိုတိုရွင္းျဖစ္ရမည္။ ထိေရာက္ေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားသည္ တန္းတန္းမတ္မတ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး နားလည္ရန္လြယ္ကူကာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈမ်ား မပါ၀င္ေပ။

Color – မက္ေဆ့ခ်္ကို မည္သူကၾကည့္မည္နည္းႏွင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျမင့္ဆုံးဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ျမင္ရန္ၾကားရန္ လိုအပ္သည္ကား အဘယ္နည္းဟူသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေျပာင္ေျမာက္ေသာအႏုပညာသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေဘာင္တစ္ရပ္ျဖင့္လာပါက ပို၍ပင္ေကာင္းေသးသည္။ မက္ေဆ့ခ်္ကို ပုိမိုအားေကာင္းေစၿပီး လက္ခံသူကို ပိုမိုရင္းႏွီးသြားေစမည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္စာလုံးပုံစံမ်ား၊ ဂရပ္ဖစ္မ်ား၊ အေရာင္မ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ အသံမ်ားကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပင္မမက္ေဆ့ခ်္ကို ေ၀၀ါး႐ႈပ္ေထြးသြားေစမည့္ သို႔မဟုတ္ ပရိသတ္ကို ေမာင္းထုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္မည့္အရာမ်ား မပါ၀င္ရပါ။

Carrier – မီဒီယာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍၌ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပရိသတ္ထံသို႔ အေကာင္းဆုံးေရာက္ရွိရန္ မက္ေဆ့ခ်္သည္ မည္သည့္ေနရာမွလာသည္ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာကုန္က်စရိတ္သည္ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္၊ တည္ေနရာႏွင့္ ပရိသတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားေဒသအပုိင္းအျခားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက မီဒီယာအသစ္ သို႔မဟုတ္ အစဥ္အလာမီဒီယာမ်ားထဲမွ မည္သည့္မီဒီယာမ်ားကို Carrier အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မည္နည္းဟူသည္ကို ဆုံးျဖတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို ပုံႏွိပ္ သို႔မဟုတ္ အသံလႊင့္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မီဒီယာအေရာအစီအစဥ္ကို အသုံးျပဳျခင္းက ပို၍ထိေရာက္ႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရး၌ C ငါးလုံးကိုမေမ့သင့္ေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ (၆) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

December 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.