<

တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိျခင္း၊ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းႏွင့္ ႐ိုးသားမႈရွိျခင္းတုိ႔က အစိုးရ၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို သတ္မွတ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ သူ၏ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈကို ထိန္းသိမ္းထားပံု၏ အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ တည္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူတုိ႔ထံမွ ရရွိေသာေငြမ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပံု သံုးစြဲၾကသနည္းဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဆင္သင့္ရရွိႏုိင္ရမည့္အျပင္ အလြယ္တကူလည္း နားလည္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး တရားမွ်တေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျဖစ္ေစသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရွီက်င္ပင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိ အေျခခံၿပီး ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ဖက္အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္သြားလာေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတုိ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ က႑စုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အကူအညီေပးမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရျခင္းမရွိေသးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္း စီမံကိန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ တ႐ုတ္၏စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းစီမံကိန္းကို ယခင္ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ တာ၀န္မွအနားယူသြားခဲ့ေသာ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔ ဦးေဆာင္ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ CREC ကုမၸဏီႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း MoU ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ေရးထိုးခဲ့စဥ္က တ႐ုတ္ဘက္မွ သံုးႏွစ္အတြင္း ယင္းစီမံကိန္းကို အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေၾကညာမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ MoU ေရးထုိးမႈမျပဳရေသးမီ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္းမ်ားရွိေနသည့္အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကူမင္းသို႔ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ရထားလမ္းစီမံကိန္းသည္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းႏွင့္အၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး ၈၆၈ ကီလိုမီတာ (၅၃၉ မိုင္) ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအသံုးခ်ၿပီး စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအာဏာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္မည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းပိုင္ဆုိင္ေရး အိပ္မက္ျဖစ္ေသာ အိႏိၵယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္ႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ရရွိေရးတုိ႔အတြက္လည္း အေရးပါသည္။ အမွန္တကယ္၌ ယင္းစီမံကိန္းကို ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အေနျဖင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏိုင္ၾကေပ။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုလည္းေကာင္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ၎အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည့္အျပင္ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ သိမ္းသည့္ေျမအတြက္ မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္း ျပႆနာမ်ားလည္းရွိလာႏုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္သက္ဆုိင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပန္ရန္လိုသည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လက္မခံေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ညိႇႏိႈင္းကာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိခဲ့သည္ကို ျပည္သူလူထုအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရန္ လိုအပ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ သူ၏ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္မွ်ေ၀ျခင္းမွာ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကိုမဆုိ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးကို တရား၀င္အသိေပး ခ်ျပသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဒီဇင္ဘာ (၃) ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

December 2, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.