<

တာ၀န္ယူမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိျခင္း

တာ၀န္ယူမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိျခင္းတုိ႔သည္ အနီးကပ္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္၌ ရွိသူသည္ တာ၀န္ယူမႈ ပို၍ရွိသည္။ တာ၀န္ယူမႈဟူသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တြဲလ်က္လာသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာသည္ အထူးကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အသိအျမင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔မႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ပိုမိုမ်ားျပားမႈ အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ အတူသာ တြဲလ်က္လာသည္။ လူတစ္ဦး၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရယူခဲ့ေသာ ပညာေရး အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အသက္အရြယ္တို႔ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္။ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ား မိမိတို႔ဘာသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အရြယ္မေရာက္ေသးမီ ၎တို႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးသည့္ အခြင့္အာဏာကို ယူထားျခင္းႏွင့္ ဆင္တူသည္။ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္တြင္ ရာထူးအႀကီးဆုံး ပုဂိၢဳလ္သည္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိသည္။

တစ္စုံတစ္ဦးသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခ်ဳိ႕အတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္အခါ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရသည့္အခါ၊ မိမိတို႔ ကိုယ္တုိင္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံရသည့္အခါ ယင္းကို တာ၀န္ယူမႈဟု ေခၚသည္။ ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးဆက္သည္ ေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ ျဖစ္ေစ တာ၀န္ရွိသူက တာ၀န္ခံရသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိသူမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စုစုေပါင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လုံး၏ ရလဒ္အတြက္ တာ၀န္ယူရသည္ဟု ဆုိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ရွိျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မည္သူကိုမဆို အျပစ္ေပးမႈ သို႔မဟုတ္ ဆုေပးမႈတို႔ ျပဳႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေနပါက အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို သူ၏ တာ၀န္ယူမႈအတြက္ ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ ကုမၸဏီရွိ အႀကီးတန္း၀န္ထမ္း ျဖစ္ေစ၊ အငယ္တန္း၀န္ထမ္း ျဖစ္ေစ၊ အမွားျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ကို ရာထူးအႀကီးဆုံး အျဖစ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိသူက တာ၀န္ခံရသည္။

မိဘမ်ား၌ ကေလးမ်ားက ၎တို႔၏ အမိန္႔ကို နာခံရမည္ဟူေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ မိဘမ်ားက တာ၀န္ခံရသည္။ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား အျပစ္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း မည္သည့္အရာအတြက္မဆို တာ၀န္ခံရသည္မွာ မိဘမ်ားသာျဖစ္သည္။ တာ၀န္ယူမႈ၌ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ကပ္လ်က္ပါလာၿပီးသား ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ယူႏုိင္စြမ္းတြင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ သုံးသပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကုိင္ရန္ တာ၀န္ရွိျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္ အျခားသူမ်ား ဆက္ဆံေရးကို အေလးဂ႐ုျပဳရျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။

တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တို႔သည္ အနီးကပ္ ဆက္ႏႊယ္ေနၾကေသာ္လည္း အာဏာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အျခားသူမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူ၌ အာဏာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တာ၀န္ယူမႈကို က်ဳံ႕သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမွားမ်ား လုပ္တတ္ၾကၿပီး ယင္းအတြက္ တာ၀န္မယူၾကသည္လည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဟူသည္အား အေျခခံ သေဘာအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာ အာဏာ၊ အျခားသူမ်ားကို အမိန္႔ေပးႏုိင္ေသာ အာဏာႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ အာဏာဟုသာ ေခၚဆိုႏုိင္ၾကေတာ့သည္။ ၎တို႔အေပၚ မိမိက လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိထားသည့္ လူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံရန္ အသင့္ရွိသူအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု အဓိပၸာယ္ မထြက္ေတာ့ေပ။ တာ၀န္ယူမႈရွိသူသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အရွိဆုံး ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တာ၀န္ခံရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဆင္ျခင္မႈရွိသူျဖစ္သည္။

တာ၀န္ယူမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိျခင္းတုိ႔သည္ အနီးကပ္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ္လည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူ အေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈ မရွိေသာအခါ တာ၀န္ယူမႈ ရွိသူဟု ေခၚဆိုျခင္း မျပဳႏုိင္ေတာ့ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

August 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.