<

ေဆးပညာမဟာသိပံၸ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ဟူသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ ဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၏ ပညာသင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသာမက ပညာသင္ၾကားေရး အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ သေဘာထားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စူးစမ္းရွာေဖြပိုင္ခြင့္သည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ (ျပင္ပႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား မႀကိဳက္သည့္ သေဘာထားမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္) မည္သည့္ သေဘာထားမ်ားကိုမဆုိ၊ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆုိ ပစ္မွတ္ထားဖိႏွိပ္ခံရျခင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရျခင္းတုိ႔ မရွိဘဲ သင္ၾကားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားအလိုက္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ဌာနမ်ားအလိုက္ ျပင္ပႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဆးတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ သံုးခုက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ မႏၲေလးေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢတို႔က ပူးေပါင္းကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆးပညာ မဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေနရာခ်ေပးထားေသာ ဌာနအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္မ်ား ေျဖဆိုသည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းတြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။ အဆိုပါ သမဂၢမ်ားက တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းကို အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္ကို ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ေဆးပညာ မဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡဌာနမွဴးမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းဟူ၍ သံုးသပ္ေရးသားထားသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ခြင့္ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေဆးပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေကာင္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေမွးမွိန္စိတ္ပ်က္ေစေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ထုတ္ျပန္မည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ အသီးသီးကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာေလာကတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ “ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြဲခဲ့တဲ့အလြဲေတြက ျမန္မာျပည္မွာဆရာ၀န္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအလုပ္မလုပ္ရင္ ေဆးပညာဆက္သင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ မူ၀ါဒအလြဲႀကီးက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အစိုးရအလုပ္လုပ္ျပန္ေတာ့ ေ၀းလံတဲ့ေနရာအပို႔ခံရ၊ လစာက မေလာက္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြျပန္ေရာက္ၿပီး ဘ၀အဆင္ေျပဖို႔ ဘြဲ႕လြန္တက္ႏိုင္မွ။ ေျပာရင္ေတာ့ ဆံုးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာက အဓိကပဲ။ အဲဒီေလာက္ပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ စစ္မွန္သည့္ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

November 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.