<

တရားဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တမႈ

တရားဥပေဒမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျပဳအမူအျဖစ္ လူမႈေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္းမ်ည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတရားဥပေဒမ်ားကို အစိုးရအရာရွိမ်ားက ျပဳလုပ္ၾကသည္။ တရားဥပေဒမ်ားကို အားလံုးက လိုက္နာၾကရသည္။ တရားဥပေဒ၌ လိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားစည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ တရားမွ်တမႈဟူသည္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ၊ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား အစရွိသည္တို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈဟူသည့္ သေဘာတရားသည္ လူတုိင္းလူတုိင္းအား အညီအမွ်ႏွင့္ တူညီစြာ ဆက္ဆံရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ တရားမွ်တမႈဟူသည္ တရားဥပေဒ၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒ၏ ႐ႈေထာင့္အားလံုးနီးပါးသည္ တရားမွ်တမႈဟူသည့္ သေဘာတရားေပၚ၌ အေျခခံသည္။

တရားဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တမႈဟူသည့္ စကားလံုးႏွစ္ရပ္သည္ အနီးကပ္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းစကားလံုးႏွစ္ရပ္ကို လူအမ်ားအျပားက အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္လည္းေကာင္း၊ တူညီေသာ အရာတစ္ရပ္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္လည္းေကာင္း ေရာေထြးတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သုိ႔ကား မဟုတ္ပါ။ တရားဥပေဒဟူသည္ အေျခခံသေဘာအရ မည္သည့္အရာသည္ မွန္ကန္၍ မည္သည့္အရာသည္ မွားယြင္းသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈဟူသည္ အခ်ိန္တစ္ခု၌ အမွားအမွန္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ားကို စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒဟူသည္ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈဟူသည္ စနစ္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ သေဘာတရားျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒမ်ားကို အစိုးရအရာရွိမ်ားက ျပဳလုပ္သည္ဆုိရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းဥပေဒကို ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက ၎တုိ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေျခခံသေဘာအရ တရားဥပေဒမ်ားသည္ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ လုပ္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ မလုပ္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒကို ရဲအရာရွိမ်ား၊ စံုေထာက္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားက အာဏာသက္၀င္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရသည္။ စိတ္ကူးထည္မ်ားသည္ တရားဥပေဒျဖစ္လာရန္အတြက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ထိန္းညိႇျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းရသည္။ သို႔ေသာ္ တရားဥပေဒကို ထုတ္ျပန္က်င့္သံုးျခင္းသည္ အစိုးရအေပၚ အေျခခံလ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖံုဖံု ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္တစ္ရပ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္သည္ ဥပေဒမ်ားကို သူအလိုရွိသည့္အတုိင္း ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ သက္၀င္လာရန္ အစိုးရအဖဲြ႕၏ အစိတ္အပိုင္း အသီးသီးက ဆႏၵမဲေပးျခင္းကို ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအသီးသီး၊ အုပ္စုအသီးသီးႏွင့္ ကုမၸဏီအသီးသီးတုိ႔သာမက အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အပါအ၀င္ အားလံုးက လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ တရားေရးစနစ္က တရားဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရသည္။ တရားဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို တရား႐ံုး၌ စစ္ေဆးလ်က္ အျပစ္ေပးရန္ တရားေရးစနစ္က တာ၀န္ယူရသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေျခခံသေဘာအရ တရားဥပေဒဟူသည္ တရားမွ်တမႈဟူသည့္ သေဘာတရားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းသာျဖစ္၍ မည္သည့္တရားဥပေဒမဆုိ တရားမွ်တမႈရွိေရးသည္ အဓိကက်ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

August 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.