<

ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္

အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) ျပႆနာတစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵမ်ား၊ လုိလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြးေတာထင္ျမင္မႈမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ စုေပါင္းထင္ျမင္ခ်က္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ အဂၤလိပ္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ Public Opinion ဟူသည့္စကားလံုးကိုၾကည့္လွ်င္ ၁၇ ရာစု ေတြးေခၚရွင္ ဂြၽန္ေလာ့က္၏ အေရးအသားထဲ၌ အေစာဆံုး ေတြ႕ႏုိင္သည္။ သူ၏ An Essay Concerning Human Understanding တြင္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၌ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္က အေရးႀကီးပံုကို အေစာဆံုး ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ စကားလံုးသက္သက္ကိုၾကည့္လွ်င္ ျပင္သစ္စကားလံုးျဖစ္ေသာ I’ opinion ကို ၁၅၈၈ ခုႏွစ္တြင္ မီရွယ္ဒီမြန္တိန္းက ပထမဆံုး သံုးစြဲခဲ့သည္။

ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္ဟူသည့္ သေဘာတရားတစ္ရပ္သည္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈေပၚထြန္းျခင္းႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအင္အားစုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္၌ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ ျပည္သူတို႔အေတြးမ်ားက အေရးႀကီးလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္လူမႈေဗဒပညာရွင္ ဖာဒီနန္တိုနီက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္က အေရးႀကီးေၾကာင္း ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ သူ၏သေဘာတရားေရးရာစာအုပ္၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္လူမႈေဗဒသေဘာတရားေရးရာ ပညာရွင္ ဂ်ာဂင္ဟာဘာမက္က ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္သူ႔ရပ္၀န္း (Public Sphere) ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားရာ၌ ယင္းျပည္သူ႔ရပ္၀န္းက အေရးႀကီးသည္။ ယင္းျပည္သူ႔ရပ္၀န္းသည္ ဘံုသေဘာရပိုင္ခြင့္၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ျငင္းခံုမႈႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို အေလးမထားမႈ ဟူေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပေၾကာင္း ဟာဘာမက္က အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူက ျပည္သူ႔သေဘာထားအျမင္ကို အေကာင္းဆံုး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ယင္းစ႐ိုက္လကၡဏာ သံုးရပ္သည္ အေနာက္တိုင္းလစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ တည္ရွိျခင္းမရွိေတာ့ဟု ယံုၾကည္သည္။ အေနာက္တိုင္းဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔သေဘာထားအျမင္ကို အီလစ္မ်ားက အႀကီးအက်ယ္ ကိုင္တြယ္ ျခယ္လွယ္လာၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္လူမႈေဗဒပညာရွင္ ဟာဘက္ဘလူမာက ျပည္သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတူတကြ မတူညီေသာ ေတြးထင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ဘလူမာက ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ကို အခ်ိန္တစ္ခု၌ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္အား ေဆြးေႏြးေနသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အျပဳအမူစုစုေပါင္း၏ ပံုစံတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သူ၏ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ျပည္သူဟူသည္ မ်ားစြာရွိေနၿပီး ၎တို႔အသီးသီးသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာသည့္အခါ ျဖစ္တည္လာၿပီး အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းသည့္အခါ ျဖစ္တည္မႈ ရပ္စဲသြားသည္ဟု ဆိုသည္။ ဘလူမာက လူမ်ားသည္ ျပည္သူဟူေသာ အစုအေ၀းထဲသို႔ ကြဲျပားျခားနားေသာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခား နားေသာအဆင့္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္ စစ္တမ္းဟူသည္ ျပည္သူဟူသည္ကို တိုင္းတာႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ ပညာတတ္တစ္ဦး၏ ပါ၀င္မႈသည္ အရက္သမားတစ္ဦး၏ ပါ၀င္မႈထက္ ပို၍အေရးႀကီးသည္။ လူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကသည့္ အစုအေ၀းသည္ အျပဳအမူ အေပါင္းအစု ပံုစံတစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူဟူသည္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္ဟု ဆိုသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္ဟူသည္ ႏုိင္ငံေရးရပ္၀န္း၌ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

November 9, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.