<

မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သားရွားပါးမႈ

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ လက္မႈပညာဆိုင္ရာအပါအ၀င္ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားရွားပါးမႈကို ရင္ဆိုင္လာခဲ့ၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းလက္မႈပညာျဖစ္ေသာ ေရႊျပားခတ္၊ ေရႊဆိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူသက္သာသည့္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အားထားလုပ္ကိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေရႊဆိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားရွားပါးမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရႊဆိုင္းထုတ္လုပ္ရာ အဓိက ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရိွ မ်က္ပါးရပ္အတြင္း ေရႊဆိုင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတို႔သည္ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းအား ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရသည္။ လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာ၀အရ  ၀င္ေငြႏွင့္ အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၊ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈအတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သင္ၾကားၾကရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ  နည္းပါးလာသလို လုပ္ငန္းမ်ား၏ တြင္က်ယ္မႈအေနအထား က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္လည္း အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕လာၾကရသည္ျဖစ္သည္။ ေရႊဆိုင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတို႔ သည္ ၁၂ ဂရမ္ရိွေသာ ေရႊတစ္ထုပ္အား ေရႊဆိုင္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ကာ ေရႊျပင္ၿပီးသည္အထိ လုပ္ခရရိွမႈနည္းပါးျခင္း၊ ေရႊျပင္သည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈအတြက္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ခြဲမွ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအထိ အခ်ိန္ယူ သင္ၾကားေပးရျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈအေပၚ မူတည္၍ အေလအလြင့္ အနည္းအမ်ားရိွႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရႊဆိုင္းခတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေရႊေစ်းအတတ္အက် ေပၚမူတည္ကာ ေစ်းအေျပာင္းအလဲရိွျခင္း အပါအ၀င္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားက  မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရိွ ေနလွန္းဆားခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဆားေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္သားရွားပါးျခင္းႏွင့္ ဆားထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းမႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနရသည္။ ထို႔အတူ မႏၲ​ေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္​ႀကီးၿမိဳ႕နယ္​အတြင္​းတြင္ ယခင္က ႏွင္းဆီစုိက္ဧက အမ်ားအျပားရွိရာမွ လုပ္အားရွားပါးမႈ၊ ေျမေနရာအေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ႏွင္းဆီစုိက္ေတာင္သူမ်ားက ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕တစ္၀ုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္း စုိက္ပ်ဳိးေနၾကရသည္။ ပုသိမ္​ႀကီးၿမိဳ႕နယ္​အတြင္​း  ဒဟေတၱာ ေက်းရြာအနီးတစ္၀ုိက္ ႏွင္းဆီ စုိက္ေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ လုပ္သားရွားပါးမႈ၊ ေျမေနရာအေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏွင္းဆီစုိက္ပ်ဳိးမႈ မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ ပ်ဳိးျခံမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ ႏွင္းဆီစုိက္ေတာင္သူမ်ားမွာ  ရာသီဥတု ကုိက္ညီသည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီးတစ္၀ုိက္သုိ႔ ႏွင္းဆီစုိက္ေတာင္သူမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္း စုိက္ပ်ဳိးေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါ သာဓကျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအ၀န္းရိွ ေဒသအသီးသီးတြင္    မိ႐ိုးဖလာ ေတာင္သူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားရွားပါးမႈကို ၾကံဳေတြ႕လာရကာ အမ်ားစုမွာ  ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ထြက္ခြာသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရိွသြားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသူမ်ား ရိွေနသည္။

သို႔ပါ၍ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရပ္တည္ႏုိင္မႈ၊ နည္းပညာ၊ လူမႈ၀န္းက်င္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္သာ ယင္းျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

November 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.