<

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျခင္း

လူတုိင္းသည္ ဘ၀၌ခက္ခဲက်ပ္တည္းေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္။ ထိုအခါ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕သည္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလားအလာမ်ားက မိမိဘက္သို႔ အေလးမသာသည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေနအထားက မိမိဘက္၌ ရွိမေနေသာအခါမ်ားတြင္လည္း ဆန္႔က်င္ေက်ာ္လႊားရန္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ တစ္စုံတစ္ရာရွိေနသည္သာ။ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ လိုအပ္သည့္အရာမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ် လက္ေလွ်ာ့အ႐ႈံးမေပးသည့္ စိတ္ထားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္ထားသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး၍လာပါက စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္သာျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္၌ စိန္ေခၚမႈဟူသည္ သက္ဆုိင္ရာအေနအထား၌ မိမိထံမွ အေကာင္းဆုံးအရာကို ဆြဲထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ စိတ္ေအးေအးထား၍ ျဖစ္စဥ္ကို အေသအခ်ာစဥ္းစားရန္လုိသည္။ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် က်႐ႈံးရန္အေၾကာင္းမရွိဟူေသာ စိတ္သေဘာထားမ်ဳိး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္လိုသည္။ ဘ၀တြင္ ျပင္းထန္သည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘ၀တြင္ လူအမ်ားစုသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားလိုၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်႐ႈံးမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွ ထြက္ေျပးျခင္းသည္သာ က်႐ႈံးျခင္းမည္၏။ လူတုိင္းက်႐ႈံးဖူးသည္သာ။ မိမိဘယ္ႏွႀကိမ္ က်႐ႈံးခဲ့သနည္းဟူသည္ ထည့္တြက္ရန္မလိုပါ။ ဘ၀၌ ဘယ္ႏွႀကိမ္ ျပန္ထႏုိင္ခဲ့သနည္းဟူသည္သာ အေရးႀကီးသည္။ ပထမ၊ ဒုတိယ သို႔မဟုတ္ တတိယေျမာက္ က်႐ႈံးခဲ့သည့္တုိင္ အေလွ်ာ့ေပးရန္မလိုပါ။ မိမိဘာသာ ျပန္ထလ်က္ မိမိအဘယ္ေၾကာင့္ က်႐ႈံးခဲ့သနည္းဟူသည္ကို ေလ့လာသင္ယူလ်က္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လားရာအတုိင္း ေရြ႕လ်ားရမည္ျဖစ္သည္။ ဘယ္အရာက မိမိအားက်႐ႈံးေစသနည္းဟူသည့္အခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သြားျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈအား ေက်ာ္လႊားရန္ နည္းလမ္းကို သေဘာေပါက္သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈကို အ႐ိုးရွင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာ္လႊားရန္ အဆင့္မ်ားကို ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးမွ တစ္ဆင့္ခ်င္း တက္သြားရန္လိုသည္။ တစ္ဆင့္ခ်င္း တက္ေနစဥ္အတြင္း မိမိအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ဟူသည့္ ယုံၾကည္ခ်က္ ပို၍ ပို၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏုိင္သည္။

မိမိကိုယ္ကိုယ္ အေကာင္းျမင္ထားမႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈအား ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈကို ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ခ်က္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအားလုံးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အျပည့္အ၀အသုံးခ်မႈႏွင့္ အားထုတ္မႈ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေက်ာ္လႊားေနရသည္။ ယင္းတြင္ အခက္အခဲဆုံးအပုိင္းမွာ မိမိ၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထားႏုိင္ေရးျဖစ္သည္။ စိတ္ထဲ၌ ယုံၾကည္မႈဦးစြာမရရွိဘဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေက်ာ္လႊားရန္ ခက္လွသည္။ အဆိုးဆုံးကိုမေတြးဘဲ အေကာင္းဆုံးကိုသာ ေတြးရေပမည္။ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ ဘ၀၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားေရး၌ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ်တတ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဘ၀၌ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာေအာင္ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္သူတစ္ဦး ေျပာတတ္သည့္ လက္သုံးစကားမွာ “ဘာမဆို ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဟူ၍သာျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ႏို၀င္ဘာ (၈) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

November 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.