<

ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးအမည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Risk Management) ဟုေခၚသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သိျမင္ႏုိင္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ကံမေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ရင္းျမစ္မ်ား အသံုးခ်မႈကို ေငြေၾကးကုန္က်မႈ သက္သာေစရန္ႏွင့္ အခ်ဳိးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈက ကပ္လ်က္လိုက္လာသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မေရရာမႈမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားကို လြဲေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းသြားမႈ မရွိေစေရး ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဇာစ္ျမစ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ယင္းတြင္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္မ်ား၊ စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္မႈမွလာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား၊ အေၾကြးတင္ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား၊ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ရန္သူမ်ားက တမင္ရည္ရြယ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ မေရရာေသာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍မရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား အမ်ဳိးအစားႏွစ္ခုခြဲႏုိင္သည္။ အႏုတ္လကၡဏာ သေဘာေဆာင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ၿပီး အေပါင္းလကၡဏာသေဘာေဆာင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ားဟု သတ္မွတ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားကို သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အသီးသီးက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လံုျခံဳေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ၊ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလံုျခံဳေရး အစရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အေျခအေနရပ္မ်ားအေပၚ မူတည္လ်က္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ နည္းလမ္းမ်ား၊ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ကြဲျပားျခားနားလွသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၌ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရး၊ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ခုလံုးကို အျခားဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား အားလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ပိုမိုဆိုးရြားမလာေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏုိင္ေရး အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းတာ၍ရေသာ တိုးတက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွေန၍ ေ၀ဖန္မႈခံရတတ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ၿပီး စနစ္က်ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားက သက္ဆုိင္ရာေဘးအႏၲရာယ္အား ေလ်ာ့ပါးသြားေစျခင္း မရွိသည့္တိုင္ ဆက္လက္ႀကီးထြားမလာေအာင္ တားဆီးေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္ကိုမဆို စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.