<

စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူမ်ားျဖစ္လာရန္

လူတုိင္းသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ခုိင္မာသူ ျဖစ္လိုၾကေသာ္လည္း ဘ၀ကို လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခုိင္ရန္ကိစၥသည္ အလြန္အမင္းခက္ခဲႏုိင္သည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ခုိင္မာအားေကာင္းရန္ မိမိကုိယ္မိမိ ယုတၱိေဗဒနည္းက်စြာ မျမင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေစမည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၏ သယ္ေဆာင္ရာေနာက္သို႔မလုိက္ရန္ ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္လြန္းျခင္းႏွင့္ အဆိုးျမင္လြန္းျခင္း အစြန္းႏွစ္ဖက္ကို ေရွာင္ရွားလ်က္ မိမိအတြက္အက်ဳိးရွိေစေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ခ်ိန္ညိႇႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူမ်ားသည္ ေရရွည္ရလဒ္ကိုသာ ႐ႈေမွ်ာ္ထားၿပီး လတ္တေလာခ်ီးက်ဴးခံရမႈႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ လုိတစ္မ်ဳိးမလိုတစ္မ်ဳိး ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ဳိးကို အေလးဂ႐ုမျပဳၾကေပ။

စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူျဖစ္ရန္ မိမိကိုေစ့ေဆာ္ႏုိင္မည့္အရာအား ရွာေဖြႏုိင္ရန္လိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗစ္တာဖရန္႔သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေရးစခန္းမ်ား၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္ခဲ့သည္။ သူ႔ဇနီးႏွင့္မိသားစုကို ျပန္ေတြ႕လိုေသာ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္၌ အေကာင္းျမင္ျခင္းႏွင့္ အဆိုးျမင္ျခင္းကို ခ်ိန္ညိႇတတ္ရန္လုိသည္။ ေကာင္းေသာအရာမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ယုံၾကည္ပါက ယင္းသို႔ျဖစ္လာေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္ျခင္းက အေရးႀကီးသည္။ ထို႔အတူ မွားယြင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းက ယင္းတို႔အား မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ရမည္ကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းျမင္ျခင္းမွာလည္း အေရးႀကီး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ “အေကာင္းျမင္သူသည္ ေလယာဥ္ပ်ံကို တီထြင္ခဲ့ၿပီး အဆိုးျမင္သူက ေလထီးကိုတီထြင္ခဲ့သည္” ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားတစ္ရပ္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူျဖစ္ရန္ ၾကင္နာမႈႏွင့္ စာနာမႈရွိသူျဖစ္ရန္လည္းလုိသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ပို၍ၾကင္နာမႈရွိျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားစြာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ား ပြင့္လန္းလာႏုိင္သည္။ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္မ်ား လႊမ္းမိုးေနသည့္ အေနအထားကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္သူမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူမ်ားဟု ညႊန္းဆိုၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သို႔မည္ပုံျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကသနည္း။ အမွန္တကယ္၌ ေရာမၿမိဳ႕ႀကီးအား တစ္ရက္တည္းႏွင့္အၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ခ်င္း တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ကို အာ႐ုံျပဳလ်က္ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္အရာမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရန္လိုၿပီး မိမိမတတ္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကိုလည္း မတတ္ႏုိင္ေၾကာင္း လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဘ၀အတြက္ တာ၀န္အျပည့္အ၀ယူႏုိင္ၾကေသာ္လည္း အရာရာတုိင္းကို တာ၀န္ယူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ အရာရာအား တစ္သီးပုဂၢလဆန္စြာ မွတ္ယူေနျခင္းကိုလည္း ရပ္တန္႔ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေနအထားတုိင္းကို မိမိႏွင့္သာႏိႈင္းလ်က္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိကုိယ္ကိုယ္သာ ဗဟိုျပဳစဥ္းစားျခင္းသည္ အ႐ိုးစြဲေနသည့္ အေလ့အထျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ၀၌ျဖစ္ပ်က္သမွ်မ်ားစြာသည္ တစ္သီးပုဂၢလမဆန္ေပ။ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူမ်ားသည္ ကမၻာေပၚမွ လူတုိင္းလုိလားသည့္ အရာမွန္သမွ်ကို လိုလားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ယင္းတုိ႔ကို လိုအပ္႐ုံ လိုအပ္ေနသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ ၎အျပင္လိုအပ္ပါက အကူအညီေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာျခင္းဟူသည္ အကူအညီမလိုျခင္းဟု အဓိပၸာယ္မရပါ။

စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္သနားေနသည့္စိတ္ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ သနားေနစိတ္သည္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေစၿပီး စိတ္ခံစားမႈမ်ားထဲ၌သာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနေစတတ္သည္။ အတိတ္ကို ေဆြးတျမည့္ျမည့္ ျပန္ၾကည့္လ်က္ ခံစားေနျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိ။ အတိတ္ကို တန္ဖိုးရွိသည့္ သင္တန္းတစ္ရပ္ဟု သေဘာထားကာ သင္ခန္းစာထုတ္ယူတတ္ရန္လိုသည္။ အျခားအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ယုတိၱေဗဒျဖင့္ ခ်ိန္ညိႇျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားက ၎တို႔၏ အေတြးမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသြားႏုိင္သည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ယုတၱိေဗဒႏွင့္ခ်ိန္ညိႇလ်က္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္သာ အားထုတ္ၾကသည္။

“အသက္တစ္ရာ မေနရေပမဲ့ အခက္တစ္ရာေပြရတယ္” ဟူသည့္စကားအတုိင္း ဘ၀၌ မည္သူမဆို အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ မလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားရန္သာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.