<

လူထုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ပီျပင္ေရး

လူတိုင္း၏ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားသည္ မတူညီကြဲျပားမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈပံုစံမ်ားမွာေတာ့ တူေနၾကသည္။ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရိွေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသုံးျခင္း၊ ေဆးလိပ္အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း၊ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ကဲ့သို႔ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ လူသားတို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ေတြ႕ၾကံဳရႏုိင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏သံုးသပ္မႈအရ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရး၊ ဘ၀အရည္အေသြးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ သည္ ဘ၀ေနထိုင္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေန႔စဥ္လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အတူ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရိွေနသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးကုေဆး႐ံု ၃၂ ႐ံု၊ သင္ၾကားေရးေဆး႐ံု ကိုး႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံု ၁၁ ႐ံု၊ ခုတင္ ၃၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံုသံုး႐ံု၊ ခုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံု ၂၇ ႐ံု၊ ခုတင္ ၁၅၀ ဆံ့ေဆး႐ံု ႏွစ္႐ံု၊ ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံု ၄၁ ႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ေဆး႐ံု ၁၁၂ ႐ံု၊ ခုတင္ ၂၅ ဆံ့ေဆး႐ံု ၁၅၁ ႐ံု၊ ခုတင္ ၁၆ ဆံ့ေဆး႐ံု ၁၀ ႐ံု၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ၇၂၅ ႐ံု စုစုေပါင္း ေဆး႐ံု ၁၁၂၃ ရိွၿပီး ခြင့္ျပဳခုတင္ စုစုေပါင္း ၅၄၇၀၃ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္အား သတ္မွတ္က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္စာ က်ပ္ ၁၂၅၀၀ သံုးႏုိင္မည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ရရိွမႈမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၈၉၄၉ ဒသမ ၀၀၆၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၄၅၅၅၃ ဒသမ ၃၆၂၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၅၀၆၄၄ ဒသမ ၇၀၆ ျဖင့္ ခြဲတမ္းရရိွထားသည္ဟုလည္း တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း အေနအထားအား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသးသလို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏွစ္အလိုက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ရရိွႏိုင္မႈအပါအ၀င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ လူနာအခ်ဳိးကြာဟျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ေဆး၀ါးမလံုေလာက္မႈမ်ား စသည့္ အေထြေထြ အေျခအေနမ်ားက စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆရာ၀န္ႏွင့္ လူနာအခ်ဳိးမွာ လူဦးေရ ၅၁ သန္းႏွင့္ တြက္ခ်က္ပါက အစိုးရ၀န္ထမ္းဆရာ၀န္၊ ပုဂၢလိကဆရာ၀န္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္အရ ဆရာ၀န္တစ္ဦးသည္ လူ ၄၀၀၀ ခန္႔ကို ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနရသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္။

ယခုအခါတြင္ အစိုးရေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျပင္ပလူနာေပါင္း ကိုးသန္းေက်ာ္၊ အတြင္းလူနာေပါင္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္ထိ တက္ေရာက္ကုသေနျခင္းေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါႀကီးမ်ား (ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္းေရာဂါ) အတြက္ အထူးကုဌာနႀကီးမ်ားကို သီးျခားစီအေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ ထားရွိဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟု သိရသည္။ သို႔ပါ၍ လူထုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏ၊ ရရိွႏိုင္မည့္ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ လက္ခံႏုိင္မည့္ လူနာအေရအတြက္ အစရိွေသာ လက္ရိွအေနအထားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွမည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္လ်က္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 9, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.