<

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္ေနသည့္နည္းတူ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္လည္း လိုက္ပါျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လိုက္ပါျမင့္တက္သည့္အထဲ မပါ၀င္သည္မွာ ၀င္ေငြပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရ၏ ၇၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေအာက္သာ ၀င္ေငြရွိေနသည္ဟု စစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ စရိတ္စက ကာမိေစရန္ တန္ဖိုးနည္းေသာ အိမ္ရာ (သို႔မဟုတ္) တန္ဖိုးသင့္တင့္သည့္ ပမာဏျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္မႈ အိမ္ခန္းမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတြင္ တိုက္ခန္းမ်ားကို တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၆၂ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တစ္လုံးလွ်င္ အခန္း ၆၀ ပါ၀င္သည့္ တိုက္ ၂၆ လုံး ရွိေနသည္ဟု တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ အစိုးရမွ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်အိမ္ရာမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားမွ တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူပါက အိမ္တန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHD) ဘဏ္တြင္  စုေဆာင္းထားၿပီး က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ကို ၁၅ ႏွစ္အရစ္က်ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ CHD ဘဏ္သို႔ လစဥ္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားကို ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ မည္သည့္ဘဏ္ခြဲတုိင္းတြင္မဆို Housing Savings A/C (အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္း) ကို က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ၿပီး မိမိ ၀ယ္ယူလိုေသာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကို ျပည့္မီေအာင္ CHD ဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစဥ္စုေဆာင္းရမည့္ ေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဘဲ မိမိ၀င္ေငြအေပၚမူတည္၍ လစဥ္ပံုမွန္ စုေဆာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားကို လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မေကြး စသည္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ေဒသအသီးသီးမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာလ်က္ရွိကာ လူဦးေရတိုးပြားမႈ အလ်င္အျမန္ဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာသည္။ တရား၀င္စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တစ္ႏွစ္အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မွာ အခန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ အေျခခံျပည္သူမ်ားအတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ရန္လိုအပ္သလို အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ပိုမိုဖိစီးေစမည့္ အစီအမံမ်ားမျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးသင့္တင့္သည့္ ေနထိုင္စရာမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးမွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအနက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

October 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.