<

ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ သေဘာထား

ယေန႔ေခတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူတုိ႔၏ အသံမ်ားသည္ မည္သည့္ဥပေဒျပဳမႈမ်ဳိးမဆုိ မည္သည့္မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈမ်ဳိးမဆုိ၌ အဓိက အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္က မည္ေရြ႕မည္မွ် ပါ၀င္သည္ဆုိသည္ႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္က လႊမ္းမိုးသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ကမၻာေပၚရွိ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္မူ ယင္းအခ်က္က မရွိမျဖစ္ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔သေဘာထားက အမွန္တကယ္တြင္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္းဟူသည္ကို ဦးစြာသိျမင္ နားလည္ႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည္။ ျပည္သူ႔သေဘာထား (Public Opinion) ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ ၁၇ ရာစုေတြးေခၚရွင္ ဂြၽန္ေလာ့က္၏ အေတြးအေခၚမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသံုးအႏႈန္းကိုယ္တုိင္က ဂြၽန္ေလာ့က္ထက္ ေရွးက်ၿပီး Vox Populi (ျပည္သူတုိ႔၏ အသံ) ဟူသည့္ လက္တင္သေဘာတရားက ဦးစြာရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္၌ ျပည္သူ႔သေဘာထားကို ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အခန္းက႑မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားက ေဖာ္ျပသည့္ စုစုေပါင္း အသားတင္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားဟု အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔သေဘာထားႏွင့္ ဖိအားေပးေသာ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို နားလည္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား၌ ရွိေနေသာ သေဘာထားမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ သေဘာထားသည္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္။ ဖိအားေပးေသာအုပ္စုမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာမူ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံျခင္းမွတစ္ဆင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္သာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ၏ အဆံုးစြန္ေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔သေဘာထားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၌ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ သေဘာတရားအရ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ အနာဂတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျပည္သူ႔သေဘာထားကို ရယူရသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ အျမဲတမ္းျပည္သူမ်ားက အလိုရွိသည္ကို လုပ္ေပးရမည္ဟု မဆုိလိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူအမ်ားစု မေက်မနပ္ျဖစ္မည့္ ကိစၥမ်ားကိုမူ ဂ႐ုစိုက္ေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔သေဘာထားအရ အေကာင္းျမင္ခံရသည့္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အဆင့္ကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔သေဘာထားကို လူထုမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တုိင္းတာႏုိင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏အေနအထားကို မူလအတုိင္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔သေဘာထားကို ေကာင္းမြန္သည့္ဘက္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ ပံုသြင္းႏုိင္ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟူသည္ ယင္း၌ပါ၀င္သူမ်ား အားလံုးကုိယ္စီ ထပ္တူညီမွ် က်ေနသည္ကား မဟုတ္ေပ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို လူအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ ပါ၀င္သူ အသီးသီးသည္လည္း လူအျဖစ္ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ မတူညီသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုယ္စီရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား၏ ေလာကအျမင္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားျခားနားမည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကြဲျပားျခားနားေသာ အျမင္မ်ားေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ၿပိဳင္ေနေသာ သေဘာထားမ်ားသည္ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွသည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟူသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စုစုေပါင္း အသားတင္ဆႏၵျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရး အတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးမႈသည္ ျပည္သူ႔သေဘာထားအေပၚ၌သာ အေျခခံရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

July 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.