<

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သုံးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ ျပ႒ာန္းထားသကဲ့သုိ႔ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားေကာင္းေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အဓိကက်လ်က္ ရွိပါသည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္ပြား အဓိက ေမာင္းႏွင္အားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ျပန္လည္က်င္းပခ်ိန္တြင္ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး ကာလဟာ စတင္ခါစျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာ ႏုနယ္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရိွပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ ရွိေနဖို႔ မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြကို ေက်ာ္လႊားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအၾကား ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ေတြ ခုိင္မာအားေကာင္းေစဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး ရရွိရန္ တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားလည္း ရွိတယ္ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စံနမူနာျပ က်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ ခုိင္မာဖို႔အတြက္ အေျပာင္းအလဲဟာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ Process အျဖစ္ ခံယူထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပီသစြာ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိၿပီး လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါစို႔” ဟူ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရေသာ လြႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္။ ၎အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသုံးျဖာတြင္လည္း ဥပေဒျပဳေရး အာဏာသည္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ပုိင္းျခားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳၿပီး အဆုိပါ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသုံးရပ္ကို ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းထားၿပီး ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကို ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေထာက္ျပေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ဥပေဒျပဳေရး အခန္းက႑၌ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးမွာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

July 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.