<

လူတုိင္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး

“ထူးခြၽန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ယူ၍မရ” ဟုေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အတုိင္းအတာအထိ ထူးခြၽန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္သည္ ေမြးရာပါျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ပုိမုိထိေရာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူမႈသည္ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီႏုိင္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ထူးခြၽန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာေလ့က်င့္ႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးအခ်ဳိ႕ရွိသည္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း- ထိေရာက္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုိက္ မိမိတုိ႔၏ တစ္ဦးခ်င္းဆုိင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ “ငါက ဘယ္လုိလုပ္ရတာႀကိဳက္သလဲ”၊ “ငါတကယ္ ထူးခြၽန္တာက ဘယ္ေနရာမွာလဲ”၊ “ဘယ္ေနရာေတြမွာ ငါအားနည္းသလဲ” ႏွင့္ “ဘယ္လုိလုပ္ရတာ ငါမႀကိဳက္ဘူးလဲ” အစရွိေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ မိမိကုိယ္မိမိ ေမးၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏အားနည္းေသာ ေနရာမ်ားကုိ သိျခင္းသည္ မိမိကုိအားနည္းေစမည္မဟုတ္။ မိမိအားနည္းသည့္ေနရာ၌ အရည္အေသြးရွိသူမ်ားကုိ တာ၀န္ေပးျခင္းျဖင့္ အလုိရွိရာပန္းတုိင္ကုိ ရယူႏုိင္သည္။ ထူးခြၽန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိအေနျဖင့္ အရာအားလုံးကုိ လုပ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ မွားယြင္းေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားမည့္အစား အျခားသူတုိ႔၏ အရည္အေသြးမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အစပ္အဟပ္တည့္ေအာင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳၾကသည္။ မိမိအားနည္းေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာစီမံႏုိင္ျခင္းက မိမိ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေစၿပီး အျခားသူမ်ားက မိမိအား ပုိ၍လူသားဆန္ေၾကာင္း သိျမင္သြားေစသည္။

ထက္ျမက္ေသာ သိျမင္မႈရွိျခင္း-အျခားသူမ်ားက မိမိအေပၚ အမွန္တကယ္ မည္သုိ႔ထင္ျမင္ထားသနည္းဟူသည္ကုိ သိရွိရန္လုိသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယင္းကုိသိရွိၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အဖြဲ႕မ်ား၊ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ႐ုိးသားသည့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ဆက္ဆံေရးရွိၾကသည္။ ၎တုိ႔မိမိအေပၚ မည္သုိ႔ထင္ျမင္သည္ကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ မိမိႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္မႈကုိ စမ္းသပ္ျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏အျပဳအမူမ်ားကုိ ေလ့လာရသကဲ့သုိ႔ပင္ ႐ုိးရွင္းမႈရွိႏုိင္သည္။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိမိ၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မိမိအနီး၌ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေနသလား သုိ႔မဟုတ္ မိမိအခန္းထဲသုိ႔ ၀င္လာသည္ႏွင့္ အားလုံးပါးစပ္ပိတ္ကာ တိတ္ဆိတ္သြားသလား ဟူသည့္အခ်က္က အေရးႀကီးသည္။ လူအမ်ားမည္သုိ႔ထင္ျမင္သနည္းဟူသည္ကုိ အမွန္တကယ္သိလုိလွ်င္ ၎တုိ႔အား ေမးရန္သာရွိသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ႐ုိးသား၍ ပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရး၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ထားႏုိင္ပါက မိမိ၏ေကာင္းေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ မိမိအေနျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားအေၾကာင္း ၎တုိ႔ကုိေမးျမန္းႏုိင္သည္။ မိမိ၏ယင္းကဲ့သုိ႔ အားထုတ္မႈကုိ အျခားသူမ်ားက ေလးစားခ်ီးမြမ္းၾကမည္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ျခင္း-အထက္ေဖာ္ျပပါ သိျမင္မႈမ်ားသည္ အဖြဲ႕၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရန္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဖန္တီးႏုိင္မႈအေပၚ ယုံၾကည္တန္ဖုိးထားၿပီး အခ်ဳိ႕ကပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္ဆံသူမ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးေကာင္းသူမ်ားကုိ ပုိ၍သေဘာက်တတ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း၏ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ၎တုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မိမိိထံမွ ၎တုိ႔ အလုိရွိေသာအရာကုိ သိျမင္ပါက ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ ပုိ၍လြယ္ကူစြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

မိမိ၏အဖြဲ႕အစည္းကုိ သိရွိျခင္း-ထိေရာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ လႊြမ္းျခံဳသေဘာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိသိရွိၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိရယူရန္ သေဘာတူထားေသာ ဗ်ဴဟာမ်ားကုိလည္း သိျမင္ၾကသည္။ ၎အျပင္ မိမိတုိ႔၏အဖြဲ႕ကုိ ႀကီးမားေသာကိစၥရပ္ႀကီးတစ္ခုအတြင္း မည္သုိ႔အံ၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ကုိလည္းေကာင္း၊ မိမိအဖြဲ႕အစည္း ႀကီးထြားတုိးတက္ေရး၌ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အစိတ္အပုိင္းကုိလည္းေကာင္း သေဘာေပါက္ၾကသည္။ မိမိ၏အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတြင္းအျပင္မက်န္ အျပည့္အ၀ သိျမင္ျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ လူအမ်ားကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးကုိ အျမဲတေစ တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.