<

သက္ေသအေထာက္အထားအေျချပဳ ေဆးပညာ

သက္ေသအေထာက္အထားအေျချပဳ ေဆးပညာ (EBM) ဟူသည္ ေကာင္းစြာေရးဆြဲၿပီး ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ထားသည့္ သုေတသနမ်ားမွေန၍ရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ား အသံုးျပဳမႈကို အထူးျပဳလ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးတစ္ရပ္အား ခ်ဥ္းကပ္ပံုျဖစ္သည္။

သိပံၸပညာအေပၚ အေျချပဳထားသည့္ ေဆးပညာအားလံုးတြင္ လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ အေထာက္အပံ့က တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာအထိရွိေသာ္လည္း EBM သည္ အသိအျမင္ သေဘာတရားမ်ား၏စြမ္းအားျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲျခားျခင္းႏွင့္ အခိုင္အမာဆံုး အမ်ဳိးအစားမ်ားအေပၚ၌သာ အေျချပဳျခင္းဟူ၍ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းမႈရွိသည္။

က်ယ္ျပန္႔ေသာ သံုးသပ္မႈမ်ား၊ စနစ္က်ေသာသံုးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို ထိန္းခ်ဳပ္စမ္းသပ္မႈမ်ားမွေန၍ ခိုင္မာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့လာမႈကဲ့သုိ႔ေသာ အားနည္းသည့္ အမ်ဳိးအစားမွေန၍လည္း ခိုင္မာမႈနည္းပါးသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူႏုိင္သည္။

မူလက EBM ဟူသည့္အသံုးအႏႈန္းကို ေဆးကုသမႈမ်ားအား သင္ၾကားေရးကို ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ႏွင့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ လူနာတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မ်တ္ရာ၌ ပိုမိုတိုးတက္မႈရွိေစေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ EBM ဟူသည့္အသံုးအႏႈန္းသည္ က်ယ္ျပန္႔၍လာၿပီး လူနာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်င့္သံုးရန္လမ္းညႊန္ခ်က္ေရးရာႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာဒီဇုိင္းမ်ား၌ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား သံုးစြဲမႈကို အဓိကထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတစ္ရပ္အျဖစ္သုိ႔ ခ်ဲ႔ထြင္လိုက္ၾကသည္။ သက္ေသအေထာက္အထားအေျချပဳ မူ၀ါဒက်င့္သံုးမႈမ်ားဟုေခၚဆိုသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း အဆင့္အဆင့္အျပင္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားကိုပါ လက္ေတြ႕က်က် အသံုးျပဳသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း က်ယ္ျပန္႔၍လာသည္။ သက္ေသအေထာက္အထားအေျချပဳ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဟုေခၚဆိုသည္။

ေဆးပညာဆုိင္ရာပညာေရး၌ျဖစ္ေစ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ (လူအုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၌ က်င့္သံုးသည့္) မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၌ျဖစ္ေစ သက္ေသအေထာက္အထားအေျချပဳ ေဆးပညာက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈသက္သက္အေပၚ အေျခမခံဘဲ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အႀကီးမားဆံုး အတုိင္းအတာအထိ အေျခခံသင့္သည္ဟု အၾကံျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EBM သည္ သိမႈဆိုင္ရာကြာဟခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ရွိႏုိင္သည့္ ေဆးကုသမႈေပးသူတစ္ဦး၏ ထင္ျမင္ခ်က္အား သိပံၸနည္းက်စာတမ္းမ်ားမွ ရရွိႏုိင္ေသာ သိမႈအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးကုသမႈကို ဆံုးျဖတ္က်င့္သံုးႏုိင္ေစသည္။ EBM သည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို သံုးသပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔အား ျမႇင့္တင္ေပးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ လူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီစြာ ရရွိႏုိင္ေစသည္။ EBM က ေဆးေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို စနစ္က်သည့္နည္းလမ္းမ်ား သင္ၾကားႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေစသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေဆးပညာဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ၌သာ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အေျချပဳသင့္ၿပီး တစ္စံုတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌ အေျချပဳရန္ မသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.