<

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာႏွင့္ အေရးယူမႈ

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာအား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံကိန္းခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးရာေဒသမ်ား၏ ပထ၀ီေျမအေနအထားအရ ေ၀းလံသီေခါင္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း၊ အစားထိုး ထုတ္ကုန္သီးႏွံနည္းပါးျခင္း၊ ေနရာအသုံးခ်မႈအခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္း၊ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ အေနအထားမ်ား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေျခအေနတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈအျပင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ထုတ္လုပ္မႈ၊ သုံးစြဲမႈစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ား၊ အေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အေနအထားမ်ားေပၚမူတည္၍  တစ္ဖက္က မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈရွိေသာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မွ်တေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းထားသည္။ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူအား ေထာင္ဒဏ္အစား လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပစ္ဒဏ္ထည့္သြင္း ျ့ပင္ဆင္ထားသည္ဟုလည္း သိရသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ ပါ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေဆးကုေဂဟာတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးကုသေရးအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းပုဒ္မႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ (က) ထိုသူသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ပါက လူမႈေရးလုပ္ငန္းတစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုးနာရီ ၁၈၀ မွ အမ်ားဆံုး နာရီ ၂၄၀ အထိ ခ်မွတ္ရမည္။ (ခ) အသက္ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူျဖစ္ပါက လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူငယ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူေရွ႕ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသေဘာ မသက္ေရာက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ တစ္ရက္ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုးနာရီ ၁၈၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၂၄၀ အထိ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ကုလသမဂၢရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေအဂ်င္စီ (UNODC) ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ကိုကင္းႏွင့္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး မူးယစ္ေဆး၊ အလားတူေဆး၀ါးမ်ား၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္အတူ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ ႀကီးထြားရွင္သန္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ပါ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွန္တရားအတုိင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးမွာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.