<

ျပႆနာေျဖရွင္းမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ

လူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕သည္ ယခင္က ၾကံဳဖူးသည္ထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးတတ္သည္။ ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္မီ အခက္အခဲမရွိ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဟူ၍ မရွိေပ။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ထားသည့္တိုင္ မသိႏိုင္ေသာအရာမ်ားကား အျမဲတမ္း ရွိေနတတ္သည္။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ၌ အထိုက္အေလ်ာက္ စြန္႔စားရမႈ ပါ၀င္ၿပီး ယင္းစြန္႔စားရမႈကို မေျဖရွင္းဘဲ ထားပါက ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ဆရသည္။

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို ယခုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ျပႆနာအမ်ဳိး အမည္သတ္မွတ္ျခင္း – ပထမဆံုး အဆင့္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံေတြးေခၚမႈႏွင့္ သံုးသပ္မႈမ်ား လိုအပ္တတ္သည္။ အမ်ဳိးအမည္ သတ္မွတ္မႈကိုယ္၌ကိုက ျပႆနာျဖစ္ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခက္ခဲသည့္အလုပ္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ပိုမိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္႐ုံမက အျခားသူမ်ားအား သေဘာသဘာ၀ကို ရွင္းျပရန္ အခ်ိန္ယူရတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယအဆင့္သို႔ ဆက္သြားရသည္။ ျပႆနာကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း – ယင္းအဆင့္တြင္ ေလ့လာစူးစမ္းရန္၊ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးရန္၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ျပႆနာ ႐ုပ္လံုးေပၚလာရန္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ရာတြင္ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ ပိုမိုရရွိရန္ႏွင့္ ပိုမိုနားလည္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းရသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း – ယင္းအဆင့္တြင္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အတုိင္းအတာ က်ယ္ေျပာစြာ ေရးဆြဲရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဆင့္တြင္ အကဲျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ နယ္ပယ္ရပ္မ်ား၌ ကြဲျပားျခားနားေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိၾကၿပီး လူတိုင္း၏ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို နားေထာင္ျခင္းက အသံုး၀င္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း – ယင္းအဆင့္တြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ လမ္းေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေသခ်ာစြာ သံုးသပ္မႈ ပါ၀င္သည္။ ယင္းေနာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းမႈကို ေရြးခ်ယ္ရသည္။ ယင္းအဆင့္သည္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၌ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုး အဆင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အေသအခ်ာ သံုးသပ္သည့္အခါ ေျဖရွင္းမႈအခ်ဳိ႕သည္ အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္ အကန္႔အသတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလာရႏိုင္သည္။ ယခုအဆင့္တြင္ ျပႆနာကို တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းမႈ မရွိဘဲ ထားပါက ဘာျဖစ္လာႏိုင္သနည္းဟူသည့္ အခ်က္ကိုလည္း စဥ္းစားရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္အား ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အလြန္ဖန္တီးမႈရွိေသာ အေတြး သို႔မဟုတ္ ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ား ထပ္မံလိုအပ္ျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္း ကိုယ္၌က အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း – ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းကို လက္ခံျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပါ၀င္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးအမည္ သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း အဆင့္မ်ား၌ အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ပါက ေနာက္ထပ္ ျပႆနာမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္း/တံု႔ ျပန္ျခင္း – ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အတြင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေျဖရွင္းမႈရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ တံု႔ျပန္မႈမ်ဳိးရရန္ ႀကိဳး ပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား သက္ေရာက္မႈခံရသည့္ လူမ်ားထံမွ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရယူျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ “ျပႆနာကို မွ်ေ၀လိုက္ျခင္းက ထက္၀က္ေလ်ာ့က်ေစသည္” ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားအတိုင္း ျပႆနာမ်ားကို အျခားသူမ်ားအား ေျပာျပလိုက္ျခင္းသည္ စိတ္သက္သာရာ ရေစသည့္အျပင္ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္ေသာ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရရွိလာႏိုင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

September 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.