လယ္ယာေျမျပႆနာႏွင့္ စီးပြားေရး လူမႈေရးအခက္အခဲ

ေခတ္အဆက္ဆက္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားအနက္ လယ္ယာေျမ ျပႆနာသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္အပါအ၀င္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ား အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေနၿပီး ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ လုပ္သားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ ေျမယာအရည္အေသြး က်ဆင္းေနျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ လုပ္သားရွားပါးျခင္း၊ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းအရ တြက္ေျခမကိုက္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႕ၾကံဳရေလ့ရွိရာ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္းမ်ားကေနာက္ ထပ္ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားမွာ မွန္ကန္သည့္မူ၀ါဒ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွသာလွ်င္ မည္သူမွ် နစ္နာျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ပခုကၠဴခ႐ိုင္အတြင္း လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါပြဲမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိမ္းယူထားၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေျမဧက ၃၁၅၀ ထဲမွ အသံုးျပဳျခင္းမရွိသည့္ေျမ ၂၆၆၅ ဧကအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ လယ္ယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ဗဟိုအဆင့္မွ ရပ္ေက်းအဆင့္ထိ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခၚယူေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ရန္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအား ႏွစ္အလိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားအား လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဖူးသည္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ စီမံကိန္းမ်ား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အျမန္ဆံုးၿပီးစီးေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေတာ့ပါက မူလလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမမ်ားကို သိမ္းယူခံခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူမ်ားအား ႏွစ္အလိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျဖည့္စြက္လိုေၾကာင္း ယင္းအျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ဆင့္ရွိ အဖဲြ႕၀င္မ်ားကို မည္သည့္တရား႐ံုးတြင္မွ် တရားစြဲဆုိခြင့္မရွိေစရဆုိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ေတာင္သူမ်ား အျမဲတမ္းနစ္နာမႈခံေနရေၾကာင္း ေတာင္သူအမ်ားစုသာ တရား႐ံုးမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေထာင္က်ျခင္း၊ တရားစြဲဆုိခံရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိအထိ ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားမွာ ယခင္ကာလမ်ားကတည္းက အားနည္းခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေနရေသာကိစၥျဖစ္ၿပီး မူလပိုင္ဆုိင္သူ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ထုိက္သင့္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ လိုအပ္သလို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအတြက္လည္း မွန္ကုန္မွ်တသည့္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္မ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သူမွ် နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ မွန္ကန္မွ်တသည့္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမဆုိင္ရာ ဥပေဒခိုင္မာမႈႏွင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသူမ်ား၏ သမာသမတ္က်မႈမွာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္