ေဆးပညာမဟာသိပံၸ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ဟူသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ ဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၏ ပညာသင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသာမက ပညာသင္ၾကားေရး အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ သေဘာထားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စူးစမ္းရွာေဖြပိုင္ခြင့္သည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ (ျပင္ပႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား မႀကိဳက္သည့္ သေဘာထားမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္) မည္သည့္ သေဘာထားမ်ားကိုမဆုိ၊ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆုိ ပစ္မွတ္ထားဖိႏွိပ္ခံရျခင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရျခင္းတုိ႔ မရွိဘဲ သင္ၾကားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားအလိုက္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ဌာနမ်ားအလိုက္ ျပင္ပႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဆးတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ သံုးခုက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ မႏၲေလးေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢတို႔က ပူးေပါင္းကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆးပညာ မဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေနရာခ်ေပးထားေသာ ဌာနအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္မ်ား ေျဖဆိုသည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းတြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။ အဆိုပါ သမဂၢမ်ားက တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းကို အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္ကို ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ေဆးပညာ မဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡဌာနမွဴးမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းဟူ၍ သံုးသပ္ေရးသားထားသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ခြင့္ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေဆးပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေကာင္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေမွးမွိန္စိတ္ပ်က္ေစေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ထုတ္ျပန္မည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ အသီးသီးကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာေလာကတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ “ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြဲခဲ့တဲ့အလြဲေတြက ျမန္မာျပည္မွာဆရာ၀န္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအလုပ္မလုပ္ရင္ ေဆးပညာဆက္သင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ မူ၀ါဒအလြဲႀကီးက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အစိုးရအလုပ္လုပ္ျပန္ေတာ့ ေ၀းလံတဲ့ေနရာအပို႔ခံရ၊ လစာက မေလာက္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြျပန္ေရာက္ၿပီး ဘ၀အဆင္ေျပဖို႔ ဘြဲ႕လြန္တက္ႏိုင္မွ။ ေျပာရင္ေတာ့ ဆံုးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာက အဓိကပဲ။ အဲဒီေလာက္ပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ စစ္မွန္သည့္ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈ ညႊန္းကိန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္အညႊန္းကိန္း တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မီးျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္ အဓိကထားႀကိဳးစားမည္ဟု ဆုိ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Ease of Doing Business) ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈ ညႊန္းကိန္း (Ease of Doing Business Index) တြင္ လွ်ပ္စစ္အညႊန္းကိန္း တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအား မီးျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္ အဓိကထား ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးသာစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Ease of Doing Business) ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ဦးသာစိုးက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအား အဓိကထားေကာက္ယူသည့္ လွ်ပ္စစ္ညႊန္းကိန္းမွာ ယခင္ႏွစ္က ၁၄၉ အဆင့္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၁၅၁ အဆင့္ က်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအား မီးျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္ အဓိကထား ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးသာစိုးက “အခုတိုင္းတာတဲ့ အညႊန္းကိန္းေတြအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဧရိယာကို အဓိကထားၿပီး တိုင္းထားတဲ့ အညႊန္းကိန္းျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းကိုလည္းပဲ အဓိက အားစိုက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈတစ္ႀကိမ္မွ် မပ်က္ေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္။ အရင္တုန္းကထက္ေတာ့ ေလ်ာ့သြားၿပီ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မျဖစ္ေစေရးဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်က္ကိုသြားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား Power Outage အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အမွတ္က တိုးတက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိၿမိဳ႕နယ္အားလံုးႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မီးျပတ္ေတာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ လံုး၀မရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ မဟာဓာတ္အားစနစ္ ျပတ္ေတာက္မႈသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ၁၂ ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ျပတ္ေတာက္မႈရွိေၾကာင္း  ဦးသာစိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ထရန္စေဖာ္မာအသစ္ တပ္ဆင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ယခင္ကႏွစ္လ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တစ္လအတြင္း တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသာစိုးက ဆိုသည္။

၎က “ေလွ်ာက္တဲ့အခ်ိန္ကေနစၿပီး ဓာတ္အားရရွိတဲ့အခ်ိန္အထိ ထက္၀က္ေလာက္ေလွ်ာ့ခ်တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ထူးျခားခ်က္ပဲ။ အရင္ႏွစ္နဲ႔မတူဘူး။ ဒါ့ထက္မကျမန္ေအာင္လည္း လိုင္းတိုရင္တိုသလိုေပ ၃၀၀ ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းေတာင္လုပ္ရင္ လုပ္မယ္။ တစ္ပတ္အတြင္းေတာင္ ၿပီးႏုိင္မယ္။ သံုးမိုင္၊ ေလးမိုင္ေလာက္ လိုင္းရွည္ရင္ေတာ့ နည္းနည္းၾကာတာေပါ့။ ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္တဲ့ဟာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးတာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ နတ္ျမစ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလွာ္ခတ္ေနေသာ ေလွတစ္စင္းေပၚမွ WY ႏွင့္ R စာတန္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပား ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ နတ္ျမစ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလွာ္ခတ္ေနေသာ ေလွတစ္စင္းေပၚမွ WY ႏွင့္ R စာတန္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပား ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ရြက္ညိဳေတာင္ေခ်ာင္း၀ အေနာက္ဘက္ ၀ ဒသမ ၅ မိုင္အကြာ ဦးေစာလွကြၽန္း ေျမာက္ဘက္ ထိပ္အနီးတြင္ မသကၤာဖြယ္ ေလွတစ္စင္းအား စစ္ေဆးရာမွ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးျပား ၆၅၅ç၅၀၀ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၃၀ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဓည၀တီေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား နတ္ျမစ္အတြင္း လွည့္ကင္းလွည့္လည္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ရြက္ညိဳေတာင္ေခ်ာင္း၀ အေနာက္ဘက္ ၀ ဒသမ ၅ မိုင္အကြာ ဦးေစာလွကြၽန္းေျမာက္ဘက္ ထိပ္အနီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလွာ္ခတ္ေနေသာ မသကၤာဖြယ္ စက္ေလွတစ္စင္းအား မီးအခ်က္ျပ ေခၚယူစဥ္ လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ထြက္ေျပးသျဖင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ ဦးေစာလွကြၽန္းေျမာက္ဘက္ထိပ္ အနီးတြင္ ၎ေလွအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ေလွေပၚမွ ဆာလာအိတ္ျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားေသာ မူးယစ္ေဆးျပား ၆၅၅ç၅၀၀ျပား၊ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ ၁,၃၁၁, ၀၀၀,၀၀၀ ကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိေသာ တရားခံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သရက္အုပ္ေက်းရြာမွ ေမာ္ႏိုအား စစ္ေဆးေမးျမန္းရာမွ ေလွပိုင္ရွင္မွာ သရက္အုပ္ေက်းရြာမွ ေမာ္ဘူလာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎က တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ က်ပ္တစ္သိန္းငါးေသာင္းေပး၍ ခိုင္းေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ပိုင္ရွင္အား ဆက္လက္အေရးယူသြားႏိုင္ရန္ တရားခံအား ဖမ္းမိေရးအတြက္ ဆက္လက္ စံုစမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ၂၉ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ တန္ဖိုးရိွ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၂ သိန္းေက်ာ္ တစ္ရက္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဇူလေက်းရြာအနီးရိွ လယ္ကြင္းမ်ားအနီးႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚရိွ ဓမၼာ႐ံုေဟာင္းတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ ျမ၀တီနယ္စပ္မွ တရား၀င္ကားတင္သြင္းသူအခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းရပ္နား

၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက တရား၀င္ ကားတင္သြင္းစဥ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ၿပီးေနာက္  ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြားမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးလာၿပီး တရား၀င္ကား တင္သြင္းသူအခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းရပ္နားသြားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ားမွာလည္း တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလက္ရွိမွာ လံုး၀ရပ္ထားပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ၂၀၁၈ မူ၀ါဒအရ နယ္စပ္မွ ကားတင္သြင္းမႈဆိုတာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ လယ္ယာသံုးထြန္စက္ေတြနဲ႔ စက္ယႏၲရားေတြေလာက္ပဲ တင္သြင္းမႈရွိေနမွာပါ” ဟု ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တရား၀င္တင္သြင္းသူ ကိုေဇာ္ေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမွာ ကုန္တင္ယာဥ္အုပ္စုျဖစ္ေသာ Light Truck , Hijet , Deliberyvan မ်ားကို ဘယ္ညာမခြဲ တင္သြင္းခြင့္ရွိခဲ့သည့္အတြက္ နယ္စပ္မွ ကားတင္သြင္းမႈ လုပ္ငန္းအသက္ေငြ႕ေငြ႕ ရွင္သန္ေစခဲ့ေသာ္လည္း အခြန္တိုးျမင့္လိုက္သည္ ့ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ကားတင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁/ ၂၀၁၇ အရ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Mini Bus ၊ City Bus ၊ Express Bus) မ်ားကို ဘယ္ေမာင္းမ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္၍ နယ္စပ္မွ ကားတင္သြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ၏ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားမွာလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ေသာင္ရင္းကမ္းစပ္တြင္ ေရာင္းခ်ေနၾကရာမွ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္မွစ၍ ကားကုန္သည္မ်ားက ျမန္မာဘက္သို႔ ကမ္းကူးၿပီး ေရာင္းခ်ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာ့၀ယ္လက္မ်ားက စိတ္၀င္စားမႈ နည္းပါလ်က္ရွိကာ ကားေစ်းမ်ားမွာ ယခင္လမ်ားထက္ ေစ်းျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားေစ်းကြက္ ျမန္မာဘက္ကမ္းသို႔ အေျပာင္းအေရႊ႕လာၿပီးေနာက္ ထိုင္းဘက္ကမ္းရွိ ျမန္မာလုပ္သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကာ ၾကံဳရာက် ပန္း၀င္လုပ္သူႏွင့္ ေနရပ္သို႔ ျပန္သြားသူမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ကား၀ယ္ေရာင္း လုပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကြန္တိန္နာ ကားတစ္စီးတေလ ၀င္ေရာက္လာတယ္။ ထိုင္းဘက္မွာ ကားသိုေလွာင္မထားရဘူး။ ျမန္မာဘက္သို႔ ခ်က္ခ်င္းကူးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ယ္လက္ကေတာ့ အရင္လိုမလာေတာ့ဘူး။ ကား၀ယ္သူေတြက ထိုင္းဘက္မွာ ၀ယ္ရတာကိုပဲ စိတ္အားထက္သန္ၾကတယ္။ ဒီကားတင္သြင္း ေရာင္း၀ယ္မႈ လုပ္ငန္းကို အမွီျပဳေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု နယ္စပ္မွ ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုအေနထားအရ ကား၀ယ္ေရာင္း လုပ္ေနတဲ့ ကုန္သည္ႀကီးေတြ၊ ပါကစၥတန္ေတြကေတာ့ ဘာမွျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္ငန္းေစ်းကြက္မွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြ၊ ကယ္ရီသမားေတြ၊ ပြဲစားေတြ၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကုန္သယ္၀ယ္ေရာင္း လုပ္သူေတြ ေအာက္ေျခအလုပ္သမားေတြ နစ္နာပါမယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ျမ၀တီနယ္စပ္မွာ အလုပ္လာလုပ္တာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပြားမ်ားလို႔ပါ။ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ လူေတြစီးပြားေရး နိမ့္က်လာမယ္။ သူတို႔ေနာက္မွာ မိသားစုေတြရွိတယ္။ စား၀တ္ေနေရးေတြ ခက္ခဲလာမယ္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဆံုး႐ံႈးလာရင္ လူေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းေသြဖည္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကား၀င္းအတြင္း ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ေနသူတစ္ဦးက “ကားေတြ ေစ်းတက္သြားပါတယ္။ ယခင္က ဘတ္ ၁၅၀,၀၀၀ ေစ်းရွိတဲ့ ကလူဂါ CLUGAR ေတြ  ယခု ဘတ္ ၁၇၀,၀၀၀ အထိ ျမင့္သြားပါတယ္။ ျမန္မာေငြနဲ႔ဆို ကားတစ္စီး က်ပ္ ၈၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ျမင့္တက္သြားတယ္။ အနိမ့္ဆံုး Honda Fit ေလးေတြေတာင္ ယခု ဘတ္ ၆၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္သြားပါတယ္။ ေစ်းသာ ျမင့္တက္သြားေပမဲ့ အေရာင္းအ၀ယ္ကေတာ့ ေအးပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနသလို ျပည္တြင္းမွာ အဖမ္းအဆီးေတြ ရွိလာမယ္ဆိုရင္လည္း ေစ်းျပန္က်သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္တုိက္စစ္မွဴး ေအာင္သူႏွင့္ Police Tero အသင္း အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

Photo: AT-9 Futsal Complex Facebook

ထုိင္းလိဂ္-၁ ကလပ္ Police Tero အသင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ ရတနာပံုအသင္း၏ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္တုိက္စစ္မွဴး ေအာင္သူသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္သူသည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုအၿပီးတြင္ Police Tero အသင္း၏ အိမ္ကြင္းအား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး အမွတ္တရအေရာင္းဆိုင္အား ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့သည္။

ေအာင္သူသည္ အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ Police Tero အသင္းပိုင္ရွင္ ဘ႐ိုင္ယန္မာကာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ တစ္ရာသီ အငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာင္သူသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုးလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေသာ ထုိင္းလိဂ္-၁ (ယခင္ ထုိင္းပရီးမီးယားလိဂ္) ကလပ္ Police Tero အသင္းသို႔ အငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လစာအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၇၀၀၀ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Police Tero အသင္းသည္ ေအာင္သူအား လစာအျပင္ အျခားခံစားခြင့္မ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး ေနထုိင္ရန္ အိမ္တစ္လံုးႏွင့္ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ကားတစ္စီး စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္သူ၏ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက ၎၏ ေျခစြမ္း ေပၚမူတည္၍ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။

Photo: AT-9 Futsal Complex Facebook

ရတနာပံုအသင္းမွာလည္း ကစားသမား၏ ေျခစြမ္းပိုမိုတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ Police Tero အသင္းသို႔ အငွားခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အငွားစာခ်ဳပ္ၿပီးဆံုးပါက ကစားသမားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ကိစၥအတြက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။ Police Tero အသင္း၀က္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ Facebook တြင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ အထိ ေအာင္သူ၏ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ကာယကံရွင္ Facebook မွသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးစီးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာင္သူသည္ ဒီဇင္ဘာဒုတိယပတ္တြင္ Police Tero အသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ရာသီႀကိဳေလ့က်င့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္သူပါ၀င္ကစားမည့္ ထုိင္းလိဂ္-၁ မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္သူသည္ ျမန္မာကစားသမားမ်ားအနက္ လစာေငြ အမ်ားဆံုးရရွိမည့္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၎အေနျဖင့္ အာရွထိပ္သီးလိဂ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

Facebook တြင္ ပ်ံ႕ႏွံံခဲ့သည့္ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရိွ စားေသာက္ဆုိင္အတြင္း သံဃာတစ္ပါးကုိ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးအား အမႈဖြင့္

လူမႈကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည့္ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရိွ စားေသာက္ဆုိင္အတြင္း ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးအား အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕ရိွ လမင္းသာစားေသာက္ဆုိင္အတြင္း၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ မြန္း လြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဗီဒီယုိဖုိင္မွာ ယင္းေန႔ညပုိင္းမွာပင္ လူမႈကြန္ရက္ Facebook တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗီဒီယုိဖုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈအမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။

ယင္းအမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ အဆုိပါဆုိင္မွ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ၎အား လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေထာက္ၾကန္႔ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဘုန္းႀကီးအား ႐ုိက္ႏွက္ရာတြင္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ႏွင့္အတူ ပါ၀င္ခဲ့သည့္  အမ်ိဳးသားမွာ လြတ္ေျမာက္ေနေၾကာင္း  ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆုိင္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ အျခားအမ်ဳိးသားတစ္ဦးအား ေထာက္ၾကန္႔နယ္ေျမရဲစခန္းက (ပ)၁၂၅၆/ ၂၀၁၇၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၂၉၅/ ၃၂၃ / ၁၁၄ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရိွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္ ၾကားတာက ဘုန္းႀကီးက ဆုိင္ထဲ၀င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆုိင္ထဲကလူေတြနဲ႔ စကားမ်ားတာလုိ႔ သိရတယ္။ ႐ုိက္ခံရတဲ႔ဘုန္းႀကီးက လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားသုံးဆူေက်းရြာမွာ သတင္းသုံးတာ။ သက္ေတာ္က  ၆၄၊ ၀ါေတာ္ က ၄၄ ရိွၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ အမႈဖြင့္တာကေတာ႔ ႐ုိက္က္ခံရတဲ့ ဘုန္းႀကီးကဖြင့္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေထာက္ၾကန္႔မွာေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ရဲစခန္းသြားအမႈဖြင့္တာလုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ဘုန္းႀကီးမွ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ အရက္လာ၀ယ္သျဖင့္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ္လည္း ဘုန္းႀကီးအား ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့သည္မွာလည္း ဆုိင္ပုိင္ရွင္ဘက္မွ မွားခဲ႔ေၾကာင္း မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသက မိန္႔ၾကားသည္။

“ျဖစ္စဥ္က ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက အရက္လာ၀ယ္တယ္။ ဆုိင္က မေရာင္းေပးႏုိင္ဘူးဆုိလုိ႔ အဲဒီမွာျပႆနာက စျဖစ္ေရာ။ စျဖစ္ေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႔ဆီကုိ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕က စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးမွဴးေတြ ျဖစ္တဲ႔ေနရာကုိ ေရာက္တဲ႔အခ်ိန္မွာ ျပႆနာက ျဖစ္ၿပီးေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယက ေက်ာင္းကုိေခၚလာတယ္။ ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ အ႐ုိက္ခံရတဲ့ ဘုန္းႀကီးကုိ ေမးတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေက်နပ္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႕က ေနၿပီးေတာ႔ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္မျဖစ္ဖုိ႔ သံဃနာယကအဖြဲ႕ကေန တာ၀န္ယူၿပီး အ႐ုိက္ခံရတဲ႔ဘုန္းႀကီးကုိ ခံ၀န္ထုိးခုိင္းတယ္” ဟု မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသက မိန္႔ၾကားသည္။

ဆုိင္ပုိင္ရွင္အား သက္ဆုိင္ရာရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အေရးယူမႈပုိင္းအား မသိရိွေၾကာင္း  ဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသက မိန္႔ၾကားသည္။

YBS ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ စီးနင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ကတ္စနစ္ကို တင္ဒါတင္သြင္းသည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ YBS ယာဥ္တစ္စီးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ၾကည္ႏိုင္)

YBS ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ စီးနင္းႏုိင္ရန္ ကတ္စနစ္ကို တင္ဒါတင္သြင္းသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းေမာင္(ခ) ဦးဦး၀င္းေမာင္၏ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္သူလူထုလက္ထဲတြင္ ေငြစကၠဴအေၾကြမ်ား တျဖည္းျဖည္းရွားပါးလာေနသျဖင့္ ၎အခက္အခဲကို ေရရွည္ေျပလည္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ YBS ယာဥ္လုိင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္စီးခမွရရွိေသာ ေငြစကၠဴအေၾကြမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ယခုထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အေၾကြလဲလွယ္ေပးႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“YBS ကားေတြကို စီးနင္းတဲ့အခါမွာ ကတ္စနစ္နဲ႔ စီးနင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ကတ္စနစ္ကို တင္ဒါတင္သြင္းတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာမွာ ကတ္စနစ္နဲ႔ စီးနင္းသလိုပဲ အခ်ဳိ႕ေသာလူေတြက ေငြအေၾကြ သို႔မဟုတ္ ေငြစကၠဴနဲ႔ စီးနင္းဆဲ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေငြစကၠဴ၊ ေငြအေၾကြ လက္ခံတဲ့ကိစၥရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစတင္၍ YBS ယာဥ္မ်ားတြင္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်းျခင္းကို စတင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က တင္ဒါသြင္းမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ရွင္းလင္းသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

“YBS စီးနင္းရာတြင္ ယာဥ္စီးခအေၾကြကို Cash Box ထဲ ထည့္ရတဲ့ကိစၥရပ္မွ စတင္ၿပီး အေၾကြအခက္အခဲျဖစ္လာေသာ ျပႆနာသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အျခားအျခားေသာ က႑ေပါင္းမ်ားစြာသို႔ အက်ိဳးဆက္မ်ား ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိပါတယ္။ Cash Box မွ ေငြသိမ္းဌာန၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ေငြလံုးေငြရင္းျဖင့္ ေငြလဲလွယ္သူ၊ ထိုမွျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းဆီသို႔ ျပန္လည္စီးဆင္းရသည့္အတြက္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးခဲ့ရပါတယ္။ အဆုိပါအေျခအေနေၾကာင့္ ကုန္စိမ္းဆုိင္၊ ကြမ္းယာဆုိင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္အပါအ၀င္ အိမ္ရွင္မမ်ား၏ မနက္ေစ်း၀ယ္ရေသာ ျပႆနာမ်ားအထိ အေၾကြျပႆနာ ေပၚေပါက္လာရပါတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းေမာင္(ခ) ဦးဦး၀င္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္မႈမရွိေသးဟု ဆို

ႏို၀င္ဘာ၂၉ရက္က ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢသံုးခုက သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွ အက်ဳိးအေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေဆးတကၠသိုလ္(၂)ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ သိရသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ မႏၲေလး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢတို႔က ပူးေပါင္းကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ေပါင္းထုတ္ထားတဲ့ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ဘာမွေျပာၾကားလာတာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး။ ဒီကိစၥကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမလဲဆိုတာမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ေစာင့္ေနပါတယ္။အခုခ်ိန္ထိေတာ့ အက်ဳိးအေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာၾကားတာမ်ဳိး မရွိေသးတဲ့အတြက္ ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ မေျပာရေသးပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းျဖစ္ေနတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က တံု႔ျပန္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာဆက္လုပ္မလဲ ဆိုတာေတြလည္း ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ပါမယ္။ တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ေျဖရွင္းမႈမရွိဘူး၊ တာ၀န္ယူမႈ ၊ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေဆးတကၠသိုလ္  (၂)ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေျဖဆိုသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေနရာခ်ေပးထားေသာဌာန အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္မ်ား ေျဖဆိုသည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းတြင္  တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသးသည့္ သတင္းမ်ားအရ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ဘြဲ႕လြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲေအာင္ စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထရန္စေဖာ္မာ ျပဳျပင္ရာမွ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထရန္စေဖာ္မာ ျပဳျပင္ရာမွ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးမႈ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ ညေန ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးသူမွာ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေနထိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ကို…. (၂၂ ႏွစ္)ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ အျခားလွ်ပ္စစ္၀န္ ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္အတူ ေဖာင္ႀကီးအေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းပင္ကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕႐ိုးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီးရိွ  ထရန္စေဖာ္မာအား ျပဳျပင္ရာမွ ဓာတ္လိုက္ကာ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထရန္စေဖာ္မာပ်က္ေနလို႔ ျပင္တာပါ။ ဖ်ဴ႕စ္ကိုမျဖဳတ္မိဘဲ ထရန္စေဖာ္မာမွာရိွတဲ့ ဓာတ္ႀကိဳးတစ္ႀကိဳးကို ကိုင္မိရာက ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ျပင္ပဒဏ္ရာ မရိွဘဲ ေသဆံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေဆးစစ္ခ်က္ အေျဖထြက္လာတဲ့အခါမွာ ႏွလံုးကြဲၿပီး ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ အေျဖထြက္လာပါတယ္” ဟု ေဖာင္ႀကီးနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာႀကားသည္။

ယင္းဓာတ္လိုက္ေသဆံုးသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို ေဖာင္ႀကီးနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ (၈/ ၂၀၁၇) ျဖင့္အမႈဖြင့္ထားၿပီး စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးလ်က္ရိွသူမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္မ်ားျပားလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရၿပီး အထူးသျဖင့္ မိုးရာသီကာလမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လမ္း ၁၅ လမ္းကုိ တစ္လမ္းေမာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

တစ္လမ္းေမာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မည့္ လမ္း ၁၅ လမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးအား ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ ညေန ၆ နာရီခြဲခန္႔က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးထက္ပုိင္)

ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လမ္း ၁၅ ခုအား တစ္လမ္းေမာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းရွိ ႏွစ္လမ္းေမာင္းလမ္းမ်ားအား တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊မရွိ၊ ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊ မရွိပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အင္ဂ်င္နီယာဌာန လမ္းတံတား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုဦးစီးမွဴး၊ အမွတ္(၂၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာမွာ ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးအား ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းပိတ္ဆုိ႔သျဖင့္ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းသုိ႔ တစ္လမ္းေမာင္း ေပးသင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ၅၃ လမ္းနဲ႔ ၅၄ လမ္းကုိ အေနာ္ရထာလမ္းမွ အ၀င္တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္၍ ၅၅ လမ္း နဲ႔ ၅၆ လမ္းအား မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ အ၀င္သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။  အမွတ္(၉) ရပ္ကြက္တြင္ ဇီဇ၀ါလမ္း၊ ေဒါနလမ္း၊ ယုဇနလမ္းတုိ႔အား ေရေက်ာ္လမ္းမွ အ၀င္တစ္လမ္းေမာင္း သတ္မွတ္ၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းလမ္းအား ေရေက်ာ္လမ္းသုိ႔ အထြက္တစ္လမ္းေမာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေျမာင္းႀကီးလမ္းအား ေျမာင္းႀကီး၏ ၀ဲယာတစ္လမ္း ေမာင္းသတ္မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားေရွ႕၊ ဦးေရႊဘုန္းလမ္းအား ေရေက်ာ္လမ္းမႀကီးမွ အ၀င္လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အမွတ္ ၁၀ ရပ္ကြက္ရွိ ၄၉လမ္းႏွင့္ လမ္း ၅၀ အား အေနာ္ရထာလမ္းမွ အ၀င္တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္ၿပီး  ၅၁ လမ္းႏွင့္ ၅၂ လမ္းအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမွ အ၀င္တစ္လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္သင့္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ အထက္ေဖာ္ျပပါလမ္းေတြကုိ တစ္လမ္းေမာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက လက္ရွိယာဥ္ သြားလာက်ပ္တည္းမႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္မႈအတြက္ သုိ႕မဟုတ္ ပုိမုိက်ပ္တည္းလာမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန လမ္းတံတားမွ လုိအပ္ေသာ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ စုိက္ထူေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။