ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ေျမယာကိစၥ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရအမ်ားစုေနထုိင္ရာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လူေနမႈဘ၀ ျမင့္မားလာေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိရာ ေျမယာျပႆနာသည္လည္း အခက္အခဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေျမ၊ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၾကား မွန္ကန္မွ်တသည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားမွာ မ်ားစြာအေရးပါလ်က္ရွိေနသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအပါအ၀င္ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ဆုံး႐ႈံးနစ္နာရမႈမ်ား မျဖစ္ေစေရး ထုိက္တန္သည့္ေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကးရရွိႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ခုိင္မာသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ သိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒသည္ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္က ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်ေခတ္က ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ၏စီမံကိန္းမ်ားအတြက္လည္း ေျမသိမ္းရန္ လိုအပ္လာသည့္အခါတြင္ တရားမွ်တစြာေျမသိမ္းရန္၊ တရားမွ်တစြာျဖင့္ နစ္နာသူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္အျပင္ ၎တို႔၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေျမသိမ္းခံရမႈေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္သည့္ သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ လူမႈဘ၀မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဤဥပေဒအရ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းျပဳရာတြင္ ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား၊ သိမ္းဆည္းေျမတြင္ သီးစားအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးတူအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ငွားရမ္း၍ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားဟု ေျမတြင္ အက်ဳိးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ားဆိုရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသလို ထိခိုက္နစ္နာသူ မိသားစုဟုဆိုရာတြင္ ယင္းတို႔၏ေျမ သို႔မဟုတ္ အျခားမေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းကို သိမ္းယူျခင္းခံရသည့္ မိသားစု၊ ေျမတစ္ရပ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသာ္လည္း မိသားစု၀င္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္သားအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ခစားအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ အရပ္ေဒသအတြင္း ေျမကိုသိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳမီကာလတြင္ အစဥ္အဆက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ေျမကိုသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးထိခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားရသည့္မိသားစု၊ သိမ္းဆည္းေျမကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စား၀တ္ေနေရး ထိခိုက္နစ္နာရသူမ်ားဟု အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ပါ၍ ကာလရွည္ၾကာေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားအနက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေနသည့္ ေျမယာကိစၥရပ္အေပၚ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ မည္သူမွ်နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၏ မွန္ကန္မွ်တမႈ၊ ပကတိအေျခအေနမွန္ႏွင့္ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေဖာ္ထုတ္၍ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမ်ားမွာ အဓိကအေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ႏို၀င္ဘာ (၁) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အြန္လိုင္းျဖင့္ပို႔ခ်သည့္ ဥပေဒပညာဘြဲ႕ (Online LL.B) ပထမႏွစ္သင္တန္းကို အြန္လုိင္းမွ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ဥပေဒပညာဘြဲ႕ (Online LL.B) သင္တန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္အား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အြန္လိုင္းျဖင့္ပို႔ခ်သည့္ ဥပေဒပညာဘြဲ႕ (Online LL.B) ပထမႏွစ္သင္တန္းကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး www.ynou.edu.mm website မွတစ္ဆင့္ Online Registration ျပဳလုပ္၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကို ဥပေဒပညာရပ္ ေလ့လာသင္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ ဥပေဒပညာဌာနမွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ကာ ဥပေဒပညာဘြဲ႕ (LL.B) သင္တန္းကို Web-Based Teching System (WBTS) အသံုးျပဳသင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သင္တန္းက ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြက ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေတြကို အခိုင္အမာျပေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလကလည္း ငါးႏွစ္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းက သင္ၾကားတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ဥပေဒပညာကို အမွန္တကယ္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးတာမ်ဳိးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းက နည္းေနပါေသးတယ္။ ဒါကလည္း အရည္အေသြးကို ထိန္းထားတဲ့သေဘာပါ” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သင္တန္းသို႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သည့္ အမွတ္စုစုေပါင္း ၃၅၀ ႏွင့္အထက္ရရွိ၍ အဂၤလိပ္စာ ၅၀ မွတ္ႏွင့္အထက္ရရွိသူ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒပညာဘဲြ႕မွအပ အျခားဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ထားၿပီး သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္း၊ အမွတ္စာရင္းမူရင္းတို႔ ပူးတြဲ၍လည္းေကာင္း၊ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီး သူမ်ားအတြက္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ သင္တန္းေရးရာဌာနတြင္ သင္တန္း၀င္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀င္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသားတစ္ဦးစီအတြက္ Student ID ႏွင့္ Password တို႔ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသင္တန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အျမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အြန္လိုင္းျဖင့္ပို႔ခ်သည့္ ဥပေဒပညာဘြဲ႕သင္တန္းကို ၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သင္တန္းသားဦးေရ ၂၀၀ လက္ခံသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးပိုင္း ထိန္းသိမ္းထားသည့္အတြက္ အဆိုပါအြန္လိုင္း ဥပေဒပညာဘြဲ႕သင္တန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ၀န္းက်င္သာရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္တိုးခ်ဲ႕ (၁) လမ္းရိွ ေနအိမ္ ၅၀ ခန္႔အား ေဇကမၻာကုမၸဏီက ႏို၀င္ဘာ ဒုတိယပတ္အတြင္း ထပ္မံဖယ္ရွားမည္

ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ေဇကမၻာကုမၸဏီက ဖ်က္သိမ္းမည့္ ေနအိမ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္တိုးခ်ဲ႕ (၁) လမ္းရိွ ေနအိမ္ ၅၀ ခန္႔အား ေဇကမၻာကုမၸဏီက  ႏို၀င္ဘာ ဒုတိယပတ္အတြင္း ထပ္မံဖယ္ ရွားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“၃၁ ရက္မွာ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံးကို ဘီလစ္အရာရွိက အပ္၀ရမ္း ျပန္အပ္ရမယ္။ ၀ရမ္းျပန္အပ္တဲ့အခါမွာ ဘိလစ္အရာရွိက အကုန္လုံးကို မဖယ္ႏိုင္ဘူး။ ဒုတိယအႀကိမ္ ၀ရမ္းျပန္ကပ္မယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၁၄ ေလာက္ေတာ့ ခန္႔မွန္းတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ဘာမွမလုပ္ပါဘူး။ လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မွာ ဦးကံထြန္းရဲ႕ ေျမဧကေတြေပၚမွာ အိမ္ေျမ ၅၀ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအိမ္ေတြကို ဖယ္ရွားသြားမွာပါ” ဟု ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာ (၁) လမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုံတိုးခ်ဲ႕  (၁) လမ္းၾကားရွိ ေျမဧက ၁၁ ဧကေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဇကမၻာကုမၸဏီႏွင့္ လယ္သမား မ်ားအၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အမႈရင္ဆိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ အမႈရင္ ဆိုင္ၿပီးေနာက္ လယ္သမားမ်ားဘက္က ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ အမႈရင္ဆုိင္ရာတြင္ လယ္သမားမ်ားဘက္က အမႈ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္အတြက္ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္တြင္ စက္မႈဇုံတိုးခ်ဲ႕ (၁) လမ္းရွိ လယ္သမားဟုဆိုသူ ဦးလွေဌး၏ ေနအိမ္ႏွစ္လုံးအား ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ အနီေရာင္အ၀တ္မ်ား ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အလုပ္သမား ၁၅၀ ခန္႔ လာေရာက္ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး သြပ္ျပားမ်ားျဖင့္ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေဇကမၻာကုမၸဏီဘက္က ႏို၀င္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ လယ္သမားဟုဆိုသူ ဦးကံထြန္း အငွားခ်ထားသည့္ ေနအိမ္ ၅၀ ခန္႔အား လာေရာက္ ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ဒုတိယပတ္အတြင္း ေနအိမ္မ်ား ဖယ္ရွားမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးကံထြန္း၏ ေျမကြက္ေပၚတြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားက ေနစရာမရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“အစ္မအိမ္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ကေလးက ေလးတန္းတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္တန္းတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္ သူတို႔လာဖ်က္ရင္ ကေလးေတြကို အျခားေက်ာင္း အပ္ဖုိ႔အတြက္က စာသင္ႏွစ္ၿပီးေတာ့ မွာဆိုေတာ့ ဘယ္ေက်ာင္းကမွ လက္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ စားဖုိ႔ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ျဖစ္ေနေတာ့ ေရႊ႕ဖို႔ေျပာင္းဖို႔က မလြယ္ဘူး။ ကေလးေတြ ေက်ာင္းေလးၿပီးမွပဲ လာဖ်က္ပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးကံထြန္း ေျမကြက္ေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္ မတင္တင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေဇကမၻာကုမၸဏီက ဖယ္ရွားမည့္ ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ ေနအိမ္ ၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး စာသင္ၾကားေနသည့္ ကေလး ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“လာဖ်က္ရင္ အျခားဘယ္မွာ သြားေနရမလဲမသိဘူး။ မစီစဥ္ရေသးဘူး။ ဦးကံထြန္းဆီမွာ ငွားေနတဲ့ အိမ္ေတြထဲမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုက ၁၅ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ ကေလးေတြလည္းရွိတယ္။ လာဖ်က္ရင္ ကေလးေတြ ပညာေရးလည္း ဒုကၡေရာက္ၿပီေပါ့” ဟု ေဒၚသန္းရီက ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔ဖ်က္ရင္ေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ကုိယ့္ဘက္က တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရွင္းရမွာပဲ။ တရားေရးနဲ႔ စီစဥ္ေတာ့ တရားေရးနဲ႔ပဲ လိုက္ရမွာပါ။ ဒီေျမကြက္ေပၚ ေနထိုင္တဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ ဘာမွမစဥ္းစား ႏိုင္ေသးဘူး။ သူတို႔က အဓမၼဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကလည္း ဒါေတြ တားျမစ္တာပဲေလ။ မေန႔ကလည္း တားျမစ္ထားတဲ့ ၾကားထဲကပဲ စာမထုတ္ဘာမထုတ္နဲ႔ အဓမၼ၀င္ဖ်က္တာ။ ေျမတိုင္းတာ လြဲသြားလုိ႔သာ ျပန္သြားတာ” ဟု ဦးကံထြန္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေျမေနရာမ်ားအား ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္မွ စတင္ကာ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔တြင္ ေနအိမ္ႏွစ္လံုးအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ရိွသည့္ ေနအိမ္မ်ားအား ေျမတိုင္းတာရန္ ရိွသျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳေသးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံဘက္မွ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ေျမစာမ်ားစုပုံျခင္း၊ ၀က္ျခံျပဳလုပ္ထားျခင္းတုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား အျမန္ဆုံးညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူထားဟုဆုိ

ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္တြင္ အိႏိၵယဘက္မွ အမိႈက္မ်ားပစ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံဖက္မွ အမႈိက္မ်ားစြန္႔ျပစ္ျခင္းႏွင့္ ေျမစာမ်ားစုပုံျခင္း ၊ ၀က္ျခံျပဳလုပ္ထားျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္းမ်ားမွ အျမန္ဆုံးညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူထားသည္ဟု သိရသည္။

“အဓိကေမးတာက BP 78 ဆုိတာက မဟူရာေခ်ာင္းရဲ႕ အထက္ဘက္ၿမိဳ႕ ေရေပးေ၀ေရးနားမွာ ေျမစာပုံပုံတယ္။ အမႈိက္ပစ္တယ္။ အဲဒီေခ်ာင္းေရကုိတစ္ၿမိဳ႕လုံးအတြက္ သုံးေနတာဆုိေတာ့ တစ္ၿမိဳ႕လုံးက်န္းမာေရး ထိခုိက္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီနားေလးမွာ BP 77 နယ္ျခားမွတ္တုိင္ရွိတယ္။ အဲဒီမွာေျမစာပုံေတြ ပုံတယ္။ အမႈိက္ေတြ ပုိ႔လာမယ္ဆုိရင္ နယ္နိမိတ္ေတြက ေရရွည္မွာ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တဲ့အတြက္ ႀကိဳၿပီးမွ ကန္႔ကြက္တာပါ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးမွ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကကန္႔ကြက္တာ ရွိေပမယ့္ မထိေရာက္ဖူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကေနတင္လုိက္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေတာက္ေလွ်ာက္ ဒီအေပၚမွာေဆြးေႏြးတယ္ ။ အကုိၾကားတာကေတာ့ တရား၀င္ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဒီေျမစာပုံကုိ အိႏၵိယဘက္က ျပန္သယ္ေပးသြားမယ္ဆုိတာလုိ႔ေတာ့ ၾကားထားတယ္။ ဒီေျမစာပုံေတြကုိ ေဒသအာဏာပုိင္ အခ်င္းခ်င္း ညိႇၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အခုဟာကနယ္နိမိတ္ ျပႆနာပါ ရွင္းရမယ့္ အေနအထား။ ရွင္းၿပီး ျခံစည္း႐ုိးေတြ ခတ္ႏုိင္မွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံက အမႈိက္ျပစ္တဲ့ ျပႆနာနဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း ျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားမွာပါ။ အဲဒီအဆင့္ေရာက္ေအာင္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျခင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေနၾကပါတယ္။ အကုိတုိ႔ကေတာ့ နယ္နိမိတ္ျပႆနာက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီ မၿပီးျပတ္ခဲ့ဘူး။ ဒါက ျပႆနာႀကီးတစ္ခု မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးတာေပါ့ ။ အခုအကုိတုိ႔ အစုိးရလက္ထက္မွာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေရႊလမ္းေငြလမ္း ေဖာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ဆုိေတာ့ ၿပီးျပတ္သြားေအာင္လုပ္ခ်င္ပါတယ္” ဟု တမူးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ႏုိင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဒီရာဒြန္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ နယ္နိမိတ္ မွတ္တုိင္အမွတ္ ၇၇ အနီး ေျမစာမ်ား စုပုံထားျခင္းကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ႏွစ္ဖက္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားအၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ေဒသအာဏာပုိင္ထံသုိ႔ ဆက္လက္ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ ေမးျမန္းမႈကုိေျဖၾကားသည္။

 

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၂၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလ်ံ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္ ၆၆၄၀၂ ဒသမ ၄၈၃ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၂၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလ်ံ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္ ၆၆၄၀၂ ဒသမ ၄၈၃ သန္းေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းပါ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမ်ားအေပၚ စိစစ္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔က စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္အတိုင္း အတည္ျပဳေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းပါ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမ်ားအေပၚ စိစစ္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔က စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္အတိုင္း အတည္ျပဳေပးရန္၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနာက္ထပ္အသံုးစရိတ္လိုေငြက်ပ္ ၂၄၇၈၃၃၄ သန္းအားခြင့္ျပဳေပးရန္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မ ၁၄ (က) တို႔အရ အထက္ပါ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈတြင္ပါ၀င္ေသာ ျပည္ပအကူအညီရေငြ၊ ေခ်းေငြတို႔ျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၂၄၉၉၄၃ သန္းအား ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၀ ပုဒ္မ ခြဲ (ဂ) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) အရ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လိုေငြကို မူလက်ပ္သန္း ၁၇၀၇၅၈၀ မွ က်ပ္ ၁၇၂၂၉၂၄ သန္းသို႔ ျပဳျပင္လ်ာထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ထပ္မံလိုအပ္သည့္ က်ပ္ ၁၅၃၄၄ သန္းကို ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးအား ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အတြက္ က်ပ္ ၁၃၁ ဒသမ ၀၀၁ ဘီလ်ံေတာင္းခံမႈကို စိစစ္ရာတြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေပးရန္ရွိ အခြန္ေၾကြးက်န္မ်ားပါရွိသည့္အျပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါ ေတာင္းခံထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေၾကြးက်န္မ်ားကို ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အၿပီးအျပတ္ ေတာင္းခံေပးသြင္းသြားရန္၊ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးမ်ား ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကိုပါ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေတာင္းခံသြားရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္း ေရးဆြဲခ်ိန္ကပင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေရးဆြဲေစေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံျခင္းကို ခြင့္မျပဳသင့္ဟု သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

၀န္ထမ္းသစ္မ်ားခန္႔ထားရန္ လစာႏွင့္ စရိတ္ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ ေတာင္းခံေငြမ်ားကိုသာခြင့္ျပဳရန္ ေထာက္ခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းႏွင့္ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ဘဲ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံရရွိၿပီးမွသာ ခန္႔ထားခြင့္ရရွိေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းႏွင့္ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္ လ်ာထားခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေသာ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား၊ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းႏွင့္ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခန္႔ထားရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေသာ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားဟု သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မူလခန္႔မွန္းေျခေတာင္းခံမႈတြင္ က်ပ္ ၂၀၅၉၄ ဒသမ ၁၆၅ ဘီလ်ံေတာင္းခံထားခဲ့ၿပီး ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈတြင္ က်ပ္ ၂၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလ်ံ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္မွ ေထာက္ခံတင္ျပလာေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ ၂၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလ်ံသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၂၀၅၉၄ ဒသမ ၁၆၅ ဘီလ်ံ၏ ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြပမာဏသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးျမင့္လ်က္ရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားသည္ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ သုံးလမွေလးလအတြင္းတြင္သာ သံုးစြဲရေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ကာလသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏သံုးေငြ အမ်ားဆံုးကာလလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး စိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပး (ေခ်းယူ) ရသည့္ ပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

 

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သည့္ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ထုိသို႔မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ထုိသို႔ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သည့္ကိစၥကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေသာင္းစိန္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ထိုုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒတို႔အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“အခုဟာက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မွတ္တမ္းတင္ေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံဆီ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔တာပါ။ ခုနကရွင္းျပခ်က္အတိုင္းပဲ ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ဒီဟာသိတဲ့ဟာကို အၾကံျပဳႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကေန ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အစီအစဥ္ ထည့္ေပးလိုက္တာပါ။ အဓိက,ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔လာရင္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲလုပ္စရာမလိုဘဲ မွတ္တမ္းတင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ခုနကလိုေပါ့။ အမ်ားျပည္သူကလည္း ဒါေလးသိရွိႏိုင္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးတဲ့အစီအစဥ္ေလး ထည့္ေပးလိုက္တာပါ။ ဟိုပထမ တစ္ခါကတည္းက ဒီသ၀ဏ္လႊာပို႔ဖို႔ဟာကို မွတ္တမ္းတင္လိုက္ရင္ ၿပီးတဲ့ကိစၥပါ။ ဒါေပမဲ့ ခုနကလိုေပါ့။ အမ်ားကလည္း ဒီမွာအၾကံျပဳႏိုင္ေအာင္၊ အၾကံျပဳတဲ့အတိုင္းလည္း အစိုးရအဖြဲ႕က လိုက္လံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးပြဲေလး ထည့္ေပးလိုက္တာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းရာသီအမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲသည့္အခါ စနစ္ေဟာင္းမွ စနစ္သစ္ကို ကူးေျပာင္းခ်ိန္အတြင္း ပထမပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္နဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြြဲ႕က လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၿပီး အဆိုပါ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည့္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အစားထိုးျပ႒ာန္းရန္ကိစၥမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲမရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္ကို သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း စက္႐ုံမွထြက္ရွိမည့္ ေရဆိုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ပီေလာပီနံစက္႐ုံ တည္ေဆာက္မည္

 

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ထိုင္းကုမၸဏီတစ္ခုမွ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာေျမစနစ္ျဖင့္ ပီေလာပီနံစိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ပီေလာပီနံစက္႐ုံမွ ထြက္ရွိလာမည့္ ေရဆိုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုပါထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ပီေလာပီနံစက္႐ုံတစ္ခုအား လာမည့္ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ေျမေနရာရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး ၀န္ႀကီးဦးဘဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုအစည္းအေ၀းတြင္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ ဦးစိုးခိုင္က တိုင္းအတြင္း ပီေလာပီနံစိုက္ပ်ိဳးေနသည့္  ေတာင္သူမ်ားကို အစိုးရမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ၀န္ႀကီးမွ ထိုင္းႏိုင္ငံကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းကာ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာေျမစနစ္ျဖင့္ ပီေလာပီနံစိုက္ခင္း ဧက ၅၀၀၀ ကို စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးထြက္ရွိလာသည့္ ပီေလာပီနံမ်ားကို ေစ်းကြက္၀င္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အမႈန္႔ႀကိတ္စက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစက္႐ုံမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ေရဆိုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုပါ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ေျမေနရာမ်ားကို အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕ကာ ရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လည္ပတ္ပါက တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူလ စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ပီေလာပီနံစိုက္ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ပါ အက်ိဴးတူ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာ ေျမစနစ္ျဖင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကုမၸဏီႏွင့္ ပီေလာပီနံမ်ိဳးေစ့မ်ား အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ အက်ိဳးတူ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာစနစ္နဲ႔ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပီေလာပီနံ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ပီေလာပီနံ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဧက ၅၀၀၊ ထြက္ရွိလာတဲ့ မ်ိဳးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ရန္ ဧက ၅၀၀၀ ကို ရရွိမည္ဆိုပါက တစ္ဧကကို ေပါက္ဂဏန္းျဖင့္ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာ စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ ကုန္ေခ်ာထုတ္ လုပ္ရန္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမေနရာမ်ား ရွာေဖြျခင္း အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ မ်ိဳးဓာတ္ေျမၾသဇာပံ့ပိုးေရး ပစၥည္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းဟာ ပီေလာပီနံ စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရး ပါ၀င္ၿပီး စြန္႔ပစ္ေရမ်ား ေရဆိုးမ်ား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခုိက္ေစေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပီေလာပီနံ ေစ်းေကာင္းရရွိေရးနဲ႔ သိုေလွာင္မႈလြယ္ကူေစရန္ အမႈန္႔ႀကိတ္စက္မ်ားကိုလည္း တည္ေထာင္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို လိုအပ္ခ်က္ကို ပီေလာပီနံစက္႐ုံက ထြက္ရွိလာတဲ့ ေရဆိုးေတြကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအျဖစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲမယ့္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေတြလည္း ထည့္သြင္းထားတဲ့အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ားလည္း မရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးဘဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦး အစားထုိးေျပာင္းလဲ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦးအား အစားထုိးေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

ထုိသို႔အစားထုိးေျပာင္းလဲရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ငါးဦးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးေလးဦးပါ၀င္ကာ ၎တုိ႔ရာထူးႏွင့္ အဆင့္တူမ်ားျဖင့္ အစားထုိးေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦး၊ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦး၊ ဗုိလ္မွဴးသုံးဦးပါ၀င္ကာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေနရာတြင္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးျဖင့္ အစားထုိးေျပာင္းလဲျခင္းမွလြဲ၍ က်န္တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တုိ႔ႏွင့္အဆင့္တူမ်ားျဖင့္ အစားထုိးေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစားထုိးေျပာင္းလဲရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ဦး၊ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ဦး၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ဦး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးဦး အသီးသီးအစားထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အစားထုိးေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းႏုိင္တစ္ဦးတည္းသာျဖစ္ၿပီး ၎အစား ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္၀ုိင္းျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုအစားထုိးေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းႏုိင္သည္ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း) ၏ သမက္ေတာ္စပ္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးဦး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျခာက္ဦး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးဦး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးဦး အသီးသီးအစားထုိးေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ျပင္ဦးလြင္ မဟာအံ႔ထူးကံသာ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ မီးပုံးပ်ံၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

မႏၱေလးတိုင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕႐ွိ မဟာအံ႔ထူးကံသာ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ မီးပုံးပ်ံၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ ညပိုင္းက ဘုရားကုန္းေတာ္၏ ေတာင္ဘက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ကြင္းျပင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖြင့္ပြဲသို႔ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ မီးပုံးပ်ံအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားမွ ျပင္ဦးလြင္မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္ကိုယ္စားျပဳသီခ်င္းျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ကျပျခင္း၊ မီး႐ူးမီးပန္းမ်ား ပစ္ေဖာက္ျခင္း၊ မီးပုံးပ်ံၿပိဳင္ပြဲ အစီအစဥ္အတိုင္း စတင္၍ ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ စိန္နားပန္ မီးပုံးျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“မီးပုံးပ်ံၿပိဳင္ပြဲ ထည့္သြင္းက်င္းပရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား ဘုန္းက်က္သေရ တိုးတက္ေစဖို႔နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ စည္းစည္းလုံးလုံး ပါဝင္ၿပီး ႐ိုးရာဓေလ့ မေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ အတြက္ပါ။ မီးပုံးပ်ံၿပိဳင္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရင္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အေပးအယူ နားလည္မူ၊ စည္းလုံးညီၫႊတ္စြာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ အေလ့အထေတြ ရသြားေစခ်င္တယ္။ အဲလိုအေလ့အထေတြကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားေတြ ျမင္ေတြ႔သြားၿပီး ဂုဏ္ယူတန္ဖိုးထား လာမယ္ဆိုရင္ အားလုံးအတြက္ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္လာမွာပါ” ဟု မီးပုံးပ်ံၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ျပင္ဦးလြင္ မီးပုံပ်ံၿပိဳင္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္မွစတင္၍ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္အထိ ၅ ရက္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္၌ ေန႔႐ုပ္အလွမီးပုံးပ်ံ အလုံး (၅၀)၊ စိန္နားပန္မီးပုံးပ်ံ (၁၇)လုံးႏွင့္ ညမီးက်ည္ မီးပုံးပ်ံ(၁၁)လုံး စုစုေပါင္းမီးပုံးပ်ံအလုံးေရ ၇၈ လုံး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပင္ဦးလြင္ မီးပုံးပ်ံၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေန႔၊ ည မီးပုံးပ်ံ အလုံးေရ စုစုေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ဦးလြင္ တန္ေဆာင္တိုင္ မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁၁ ဦးသာ ႐ွိခဲ့ၿပီး ညၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုတည္းသာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေန႔အလွ မီးပုံးပ်ံျပိုင္ပြဲမ်ားလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပ လာႏိုင္ခဲ႔ၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စည္ကားလာခဲ႔ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ မီးပုံးပ်ံ အေရအတြက္ ထက္ဝက္နီးပါး ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ဦးလြင္ မီးပုံပ်ံပြဲေတာ္သို႔ ေဒသခံမ်ားအျပင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ အနီးဝန္းက်င္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ိဳ၊ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ လာ႐ိူး စသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ ဆင္ႏႊဲေလ့ ႐ွိေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္စည္ကားလ်က္႐ွိသည္။

မီးပုံးပ်ံ လႊတ္တင္ၿပိဳင္ပြဲအျပင္ ေလယာဥ္ပ်ံငယ္မ်ား ပ်ံသန္းမူၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေန႔ခင္းပိုင္း၌ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည့္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေခါင္းအုံး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ညပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ဇာတ္ပြဲမ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး မဟာအံထူးကံသာ ဆုေတာင္းျပည့္ ေဂါပကအဖြဲ႔ အေနျဖင့္လည္း မသိုးသကၤန္း ရက္လုပ္လွဴဒါန္းမူမ်ား၊ ဆြမ္းေလာင္းလွဴမူမ်ား၊ ဆီမီးတစ္ေထာင္ ပူေဇာ္မူမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးခြက္ျဖင့္ပစ္ေပါက္သည့္ စပါးပရိသတ္ႏွစ္ဦးကို ရာသက္ပန္ပိတ္ပင္

Photo: sickchirpse

စပါးအသင္းသည္ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ လိဂ္ဖလား စတုတၳအဆင့္ပြဲစဥ္အတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ ၀က္စ္ဟမ္းပရိသတ္မ်ားထံသို႔ ဆီးခြက္ျဖင့္ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္ အသင္းပရိသတ္ႏွစ္ဦးကို ရာသက္ပန္ပြဲ ၾကည့္႐ႈခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္တြင္ အျခားတစ္ဦးမွ ဧည့္သည့္ပရိသတ္မ်ားထံသို႔ မပစ္ေပါက္မီ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက ခြက္ထဲသို႔ ဆီးမ်ားေပါက္ထည့္ေနသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

စပါးအသင္းက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကို ရာသက္ပန္ပြဲၾကည့္႐ႈခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔၏အမည္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအျပဳအမူမ်ိဳးဟာ လံုး၀လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ လူမႈကြန္ရက္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္မွာ ပါ၀င္ေနသူ ႏွစ္ဦးစလံုးကို ေဘာလံုးပြဲၾကည့္႐ႈခြင့္ ရာသက္ပန္ပိတ္ပင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္”ဟု စပါးအသင္းေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းပြဲတြင္ စပါးအသင္းမွာ (၂-၀)ဂိုးျဖင့္ဦးေဆာင္ ေနရာမွ သံုးဂိုးျပန္ေပးခဲ့ရၿပီး (၂-၃)ဂိုးျဖင့္ အိမ္ကြင္းတြင္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရသည္။