<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဖုိး သိမ္းဆည္းရမိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဖုိး သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၊ ေလဆိပ္ကုန္ေလွာင္႐ုံ၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ အထူးကင္း၊ ေရပူစစ္ေဆးေရး စခန္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးတုိ႔တြင္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း တင္သြင္း/တင္ပုိ႔ခြင့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ တင္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၂၀၀၄ ဒသမ ၃၉၀ သန္းခန္႔) ကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ သိမ္းဆည္းမိခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္က တားဆီးမႈ ႏွစ္မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး ၄၂ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔)၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းက တားဆီးမႈ ၁၃ မႈ (ခန္႔ မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္ ၃၉၉ ဒသမ ၂၈၃ သန္းခန္႔)၊ ရန္ကုန္စာတုိက္ႀကီးက တားဆီးမႈ တစ္မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး ၀ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔)၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးက တားဆီးမႈ တစ္မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး ၀ ဒသမ ၉ သန္းခန္႔)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးက တားဆီးမႈ ၁၃ မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး ၁၉၅ ဒသမ ၄၅၅ သန္းခန္႔)၊ ေရပူစစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ ၆၃ မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး ၆၉၀ ဒသမ ၉၁၃ သန္းခန္႔)၊ မရမ္းေခ်ာင္ စစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ ၈၁ မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၃၇၉ ဒသမ ၄၅၂ သန္းခန္႔)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးက တားဆီးမႈ ေျခာက္မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၅၇ ဒသမ ၅၉၈ သန္းခန္႔)၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးက တားဆီးမႈ ငါးမႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၂၁ ဒသမ ၁၀၀ သန္းခန္႔)၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ OSS စစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ ၂၆ မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၁၄၃ ဒသမ ၁၉၄ သန္းခန္႔)၊ တာခ်ီလိတ္ OSS စစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ ႏွစ္မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၁၉ ဒသမ ၅၀၀ သန္းခန္႔)၊ လြယ္ဂ်ယ္ OSS စစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ ေလးမႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး ၃ ဒသမ ၁၀၄ သန္းခန္႔)၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးက တားဆီးမႈ သံုးမႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၈ ဒသမ ၈၈၄ သန္းခန္႔)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးက တားဆီးမႈ ခုနစ္မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၄၂ ဒသမ ၃၀၃ သန္းခန္႔)၊ စုစုေပါင္း ၂၂၇ မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၂၀၀၄ ဒသမ ၃၉၀ သန္းခန္႔) တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလုိင္လအတြင္း အေကာက္ခြန္မဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈသည္ ယခင္ႏွစ္လႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ တရားမ၀င္ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း ၁၄၆၇ ဒသမ ၁၀၅ သန္းဖုိး၊ ေမလတြင္ တရားမ၀င္ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း က်ပ္သန္း ၃၃၀၀ ေက်ာ္ဖုိး၊ ဇြန္လတြင္ တရားမ၀င္ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း ၃၆၉၁ ဒသမ ၀၂ သန္းဖုိး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္လအတြင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ တရားမ၀င္ အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းမ်ားတြင္ လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ား အပါအ၀င္ ထူးျခားဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

August 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.