ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ယာယီလိုင္းပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး သံုးလအတြင္း မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ကာ ယင္းကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက လုိင္းအၿပီး သတ္ပိတ္သိမ္းမည္

ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ယာယီလိုင္းပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး သံုးလအတြင္း မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ကာ ယင္းကာလေက်ာ္လြန္ပါက လုိင္းအၿပီးသတ္ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး မွတ္ပံုတင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ယာယီလိုင္းပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္ စသည့္ သံုးလအတြင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ကာ ယင္းကာလေက်ာ္လြန္သည္အထိ မွတ္ပံုတင္ရျခင္း မရွိေသးေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို လိုင္းအၿပီး ပိတ္သိမ္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

“ဧၿပီ ၁ ရက္ကစၿပီး မွတ္ပံုမတင္ရေသးတဲ့ ဆင္းမ္ကတ္ေတြကို ယာယီလိုင္းပိတ္သြားမယ္။ ၿပီးရင္ သံုးလ အခ်ိန္ထပ္ေပးမွာပါ။ ယာယီ လိုင္းပိတ္တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြ လုပ္လို႔မရေပမယ့္ အင္တာနက္ သံုးလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြက အြန္လိုင္းကေန မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားတာရွိပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွာ အြန္လိုင္းကေန ကိုယ့္ဘာသာ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေအာင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီးရင္ေတာ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြအတြက္ လိုင္းျပန္ဖြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသံုးလေက်ာ္လြန္တဲ့ အခ်ိန္အထိ မွတ္ပံုမတင္ရေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီဆင္းမ္ကတ္ကို လိုင္းအၿပီး ပိတ္သိမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဖုန္းနံပါတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး”  ဟု ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မတ္ ၃၁ ရက္ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္တို႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ေက်ာ္လြန္ပါက မွတ္ပံုတင္ရျခင္း မရွိေသးသည့္ ဆင္းမ္ကတ္အားလံုးကို အၿပီးပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မတ္လကုန္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး မွတ္ပံုတင္ၾကရန္ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လကတည္းကစတင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္းမ္ကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရွိလာပါက ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။                                                

Writer: 
ေနမ်ဳိးထြန္း